Samenwerken aan een duurzame toekomst

Het einde van het fossiele tijdperk nadert. We reizen al lang niet meer met de stoomlocomotief. Het wordt tijd dat we ook de energiehuishouding op de rails krijgen. Want 2016 was het warmste jaar ooit gemeten. De laatste jaren volgde het ene warmterecord na het andere. En het nieuwe millennium neemt inmiddels 16 van de 17 warmste jaren ooit gemeten voor zijn rekening (Bron: KNMI). Kortom, het is hoog tijd dat we de duurzame doelstellingen gaan realiseren. Windpark Goyerbrug: groene stroom uit eigen gemeente.

Achtergrond

Het einde van het fossiele tijdperk nadert. Het gas in Groningen is bijna op. Schaliegasprojecten willen we niet. Het gas uit Rusland evenmin. Oude kolencentrales zullen de komende tijd gesloten worden. Hoe kunnen wij op duurzame wijze in onze energiebehoefte voorzien?

Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling dat als doelstelling heeft om de inwoners van de gemeente van duurzame, eerlijke en groene stroom te voorzien. Dit willen wij bereiken door vier windturbines te realiseren langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Het windpark zal voor minimaal 40.000 mensen duurzame energie opwekken. Met vier turbines kan voor meer dan 80% van alle inwoners duurzame energie worden opgewekt. Windpark Goyerbrug produceert daarmee 5 maal meer duurzame energie dan Windpark Houten.

In 2000 heeft gemeente Houten besloten om uiterlijk in 2005 11% van alle gebruikte energie binnen haar gemeentegrenzen op te wekken. De huidige doelstelling is naar beneden bijgesteld tot 9%. Beide doelstellingen zijn nog niet gehaald. De gemeentelijke doelstelling wordt door het CBS berekend door middel van twee methoden: 1) Bruto eindverbruik methode 2) Substitiemethode. Beide berekeningen zijn vastgelegd in de EU-richtlijn welke duurzaamheidsberekeningen beschrijft.

  1. De bruto eindverbruik methode gaat uit van de opgewekte duurzame energie versus het totale energieverbruik (in PJ). Volgens deze berekeningsmethode is het aandeel duurzame energie in gemeente Houten 4,5% . Warmte en transport zijn niet in deze cijfers verdisconteerd (wat volgens het raadsbesluit mogelijk wel zou moeten).
  1. De substitutiemethode gaat uit van de vermeden CO2 uitstoot wanneer er binnen de gemeentegrenzen duurzame energie wordt opgewekt. Volgens deze berekeningsmethode is het aandeel duurzame energie in gemeente Houten 5,1%. Gemeente Houten heeft deze methode in eerdere verslaglegging toegepast (waaronder Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid).

Er is dus nog veel te doen om alleen al de doelstelling te halen waarvan de deadline al meer dan 10 jaar verstreken is. Naar verwachting kan omstreeks 2020 worden begonnen met de bouw waarna jaarlijks meer dan 33.000 ton CO2 uitstoot vermeden kan worden. Na de realisatie van Windpark Goyerbrug komt de gemeentelijke doelstelling volgens de bruto eindverbruikmethode op 21,6% en volgens de substitutiemethode op 24,5%.

Waarom Windpark Goyerbrug?

De voornaamste reden voor de realisatie van Windpark Goyerbrug ligt in het feit dat onze energievoorziening moet verduurzamen. Zie hieronder 10 redenen waarom:

Bij de conventionele productie van elektriciteit komen grote hoeveelheden CO2 en andere vervuilende stoffen vrij. Dat willen we niet. We willen schone lucht kunnen inademen. Per huishouden stoten we nu jaarlijks meer dan een ton CO2 uit. Alle wetenschappers zijn het er over eens dat de uitstoot van CO2 tot opwarming van de aarde leidt. Deze opwarming leidt onder meer tot een steiging van de zeespiegel. Met name in laaggelegen gebieden zoals Nederland, zal dit tot problemen leiden. Alleen al de kosten om onze zeewering, deltawerken en dijken hierop aan te passen zijn bijna niet te becijferen. De laatste ramingen gaan nu al uit van meer dan 30 miljard euro voor de komende jaren.

Olie, gas en uranium zijn schaars. Komende eeuw zullen deze grondstoffen op raken. Landen als China, India, Indonesië, Brazilië en Nigeria ontwikkelen zich in een rap tempo. Er wonen miljarden mensen in deze groeigebieden. De verwachting is dat er in 2050 tussen de 8,3 en 10,9 miljard mensen op aarde zijn. Deze continue bevolkingsgroei in combinatie met de welvaartsgroei zorgt voor een steeds grotere vraag naar energie. Deze vraag is met fossiele energie niet meer te voldoen, simpelweg omdat deze bronnen op raken.

Om een einde te maken aan alle negatieve effecten van energieopwekking hebben we in Europa afgesproken dat ieder land een duurzame energie doelstelling heeft. Voor Nederland geldt dat er in 2020 nog maar 86% van alle energie op een vervuilende manier mag worden opgewekt. Met andere woorden, 14% van alle energie die wij met elkaar verbruiken moet worden opgewekt door wind, zon, biomassa, waterkracht, aardwarmte, getijdenstroom etc. Windenergie is de goedkoopste en meest efficiënte manier om op grote schaal duurzame energie op te wekken. Provincie Utrecht heeft dan ook harde afspraken met het rijk gemaakt om in 2020 tenminste 65,5 MW aan opgesteld windvermogen gerealiseerd te hebben. Op dit moment is daarvan ongeveer 40% van gerealiseerd. In provincie Utrecht zijn de volgende projecten gebouwd: Houten (3 turbines – 6 MW), Lopik (3 turbines – 6 MW), Nieuwegein (5 turbines – 10 MW) en Mijdrecht (1 turbine – 3 MW).

Windenergie leent zich bij uitstek om omwonenden of burgers van de gemeente mee te laten participeren. Voor Windpark Goyerbrug zijn uitgebreide participatiemogelijkeheden.

Wanneer windenergie een thema is, gaan mensen altijd op zoek naar alternatieven. Kunnen we die groene stroom niet met zon opwekken of met kleine windturbines of met windenergie op zee? Het antwoord op deze vraag is: dat kan niet. Onze energiebehoefte is simpelweg te groot om zonder windenergie op land toe te kunnen. Wanneer we op alle daken zonnecellen zouden leggen, dan nog kunnen we maar voor 10 procent in onze energiebehoefte voorzien. Om één grote windturbine te vervangen, zijn tenminste 10.000 kleine windturbines nodig. Wind op zee is vier maal zo duur als op land. En biomassaprojecten zijn complex en risicovol om te realiseren. Er zijn dus gewoon onvoldoende alternatieven. We hebben windenergie op land nodig.

Naast vervuiling en afhankelijkheid van het buitenland, zijn er allerlei ongewenste effecten door opwekking van elektriciteit op conventionele wijze. Een aantal voorbeelden zijn:

  • aardbevingen (denk aan Groningen)
  • catastrofale olierampen (denk aan de Golf van Mexico)
  • mijnongevallen (denk aan Turkije en China)
  • oorlogen (denk aan Irak en Soedan)
  • kernongevallen (denk aan Fukushima en Tsjernobyl)
  • enzovoorts

Ondanks mooie beloften uit het verleden worden deze negatieve effecten niet minder. Hoe schaarser de grondstoffen zijn, hoe meer negatieve effecten er zijn.

In tegenstelling tot wat sommige politici en media u willen doen geloven, is windenergie op land een goedkope manier van energieopwekking. De particuliere consument betaalt ongeveer 22 eurocent per kWh. Eén kWh opgewekt door een windturbine kost ongeveer 7 eurocent. Het transport van de elektriciteit kost ongeveer 4 eurocent. De overheid ontvangt van ieder kWh opgewekte duurzame windenergie dus ongeveer 11 eurocent aan (energie)belasting. Omdat de marktprijs van elektriciteit ongeveer 5 eurocent/kWh is. Heeft windenergie 2 eurocent/kWh aan subsidie nodig. Netto ontvangt de overheid dus ongeveer 9 eurocent/kWh aan belasting bij de opwekking van windenergie. Zo levert windenergie de overheid jaarlijks tientallen miljoenen euros op. Naast de lage kosten is een ander voordeel dat de prijs van windenergie vooral wordt bepaald door de investering in de windturbines zelf. Dat betekent dat elektriciteit, die wordt opgewekt door een windturbine, 20 jaar lang niet in prijs hoeft te stijgen. Bij opwekking met kolen, gas en uranium fluctueert de prijs altijd wel.

Er zijn ook nadelen aan windenergie. De nadelen van windenergie beperken zich tot geluidsoverlast, slagschaduwoverlast en horizonvervuiling. Voor geluids- en slagschaduwoverlast zijn wettelijke normen voor. Horizonvervuiling is een subjectief begrip. Voor inpassing in het landschap pleiten landschapsarchitecten en overheden er voor om turbines zoveel mogelijk langs bestaande infrastructuur te plannen, zoals bijvoorbeeld snelwegen, spoorwegen en kanalen. Wanneer windparken worden gerealiseerd in gebieden waar niet veel mensen wonen, zal de overlast sowieso tot een minimum beperkt blijven. Daarom is Windpark Goyerbrug gepland in een rechte lijnopstelling langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De tussenliggende afstanden zullen nagenoeg gelijk zijn waardoor er een zo rustig mogelijk beeld voor de omgeving ontstaat.

20 jaar geleden behoorde Nederland samen met Denemarken en Duitsland tot de top in de wereld als het ging om windturbineproductie. Door slecht beleid en ongunstige marktcondities is deze positie helaas verloren gegaan. In Denemarken en Duitsland werken ondertussen meer dan honderdduizend mensen in de windsectorbranch. Windparken die in Nederland gerealiseerd worden, moeten hier ook worden onderhouden. Dat gebeurt door Nederlanders. In Nederland zijn er duizenden mensen werkzaam in de windenergiesector. Zij doen dit werk met passie en overtuiging.

Er zijn een beperkt aantal landen in de wereld met grote energievoorraden. Landen zijn hierdoor afhankelijk van elkaar. Deze belangen leiden tot spanningen en conflicten. Het leidt er ook toe dat sommige landen indirect invloed hebben op de politiek van een ander land. Het meest actuele voorbeeld hiervan is misschien wel Oekraïne. Dat land is voor haar gastoelevering bijna geheel afhankelijk van Rusland. Ook Nederland importeert ieder jaar steeds meer gas uit Rusland. Nederland is sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw verslaafd aan aardgas. Onze infrastructuur is daar volledig op ingericht. Nu ons eigen gas opraakt, worden ook wij steeds afhankelijker van het buitenland.

Het Project

Windpark Goyerbrug zal bestaan uit de modernste en technologisch meest vooraanstaande windturbines van dit moment. Deze windturbines kenmerken zich door een hoge elektriciteitsproductie, hoge efficiëntie, lage (maatschappelijke) kosten en een laag geluidsniveau.

Specificaties

De structuurvisie van Provincie Utrecht en de structuurvisie van gemeente Houten bieden maximaal ruimte aan 4 windturbines langs het Amsterdam-Rijnkanaal op de locatie van Windpark Goyerbrug. Wij zijn voornemens om 4 windturbines te realiseren voor 2020.

Windpark Goyerbrug gaat met 67 GWh/jaar meer duurzame energie opwekken dan dat alle huishoudens van gemeente Houten gezamenlijk verbruiken (namelijk 50 GWh/jaar). De windturbines krijgen een maximale rotordiameter van 150 meter en een ashoogte van 150 meter +/- 12,5%. Waarschijnlijk zal de ashoogte 166 meter bedragen. De windturbines staan gepland in het verlengde van het Amsterdam-Rijnkanaal. Bekijk hier de exacte locatie van het windpark.

Het windpark zal bestaan uit de modernste en technologisch meest vooraanstaande windturbines van dit moment. De windturbines worden geleverd door een gerenommeerde fabrikant. Deze windturbines kenmerken zich door een hoge elektriciteitsproductie, hoge efficiëntie, lage (maatschappelijke) kosten en een laag geluidsniveau. Het windpark kan jaarlijks meer dan 35.000 ton CO2 uitsparen.

Wanneer het windpark gerealiseerd wordt, kan de provinciale doelstelling voor bijna 23% ingevuld worden. Gemeente Houten heeft als doelstelling om 9% van het totale elektrische verbruik, duurzaam op te wekken. Dat komt neer op een jaarlijkse duurzame energieproductie van ongeveer 30 GWh. Met de geplande productie van 67 GWh per jaar van Windpark Goyerbrug, kan de gemeente haar doelstelling in 1x realiseren. Windpark Goyerbrug is met afstand het grootste groene project van de gemeente en een van de grotere projecten van Provincie Utrecht.

Geluid

Windturbines maken geluid. Het geluid wordt vooral veroorzaakt door de turbulentie die ontstaat rondom de bladen. Dit veroorzaakt een suizend geluid. Door technologische vernieuwingen worden de windturbines steeds stiller. De geluidsnormen waaraan windparken dienen te voldoen, zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. De wetgeving met betrekking tot geluid voor windturbines is enige tijd geleden veranderd. Voor windturbinegeluid is de zogenaamde Lden 47 en Lnight 41 normering van toepassing. Dit betekent dat over een jaar gezien de gemiddelde geluidsdruk over niet hoger dan 47 dB(A) voor de dagperiode en niet hoger dan 41 dB(A) voor de nachtperiode mag zijn.

Windturbines zijn uitgerust met verschillende geluidsmodi. Indien het wettelijke geluidsniveau overschreden dreigt te worden, dan kan een turbine ‘een tandje zachter’ worden gezet, zodat er minder geluid geproduceert wordt. Windpark Goyerbrug heeft de geluidssituatie onderzocht. De conclusie van dit onderzoek is dat het windpark aan alle wet- en regelgeving voor geluid voldoet. Bij sommige turbinetypen zal geluidsreductie noodzakelijk zijn. Wanneer geluidsreductie noodzakelijk blijkt, dan zal dit in de omgevingsvergunning worden vastgelegd. Zodoende wordt geborgd dat de norm niet overschreden dan worden.

Verder worden de bladen van de windturbines uitgerust met zogenaamde ‘uilenveren’. Hierbij worden stroken materiaal op de bladen gemonteerd die ervoor moeten zorgen dat er minder turbulentie rondom de bladen ontstaat. Hierdoor wordt het geluidsniveau verder naar beneden gebracht. De toepassing van deze ‘uilenveren’ was een aantal jaar geleden nog revolutionair. Maar tegenwoordig heeft deze technologie zich bewezen.

Verder spreekt het voor zich dat windturbines stil zijn wanneer het niet of nauwelijks waait. De meeste wind en dus geluid is er in het einde van het najaar.

Slagschaduw

Windturbines veroorzaken slagschaduw. Slagschaduw ontstaat wanneer de zon door de draaiende wieken van een windturbine schijnt. Slagschaduw kan op bepaalde momenten als hinderlijk worden ervaren. Evenals voor geluid is er ook wet- en regelgeving voor slagschaduw voor windturbines. Deze wet- en regelgeving staat toe dat omwonenden 17 dagen per jaar gedurende maximaal 20 minuten per dag hinder mogen ondervinden van slagschaduw. Kortom, omwonenden mogen maximaal ongeveer 6 uur per jaar hinder ondervinden van slagschaduw. Indien uit onderzoek blijkt dat deze norm overschreden gaat worden, dan dienen de windturbines met een slagschaduwsensor te worden uitgerust. Zodra de norm overschreden wordt en de slagschaduw dient zich weer aan, zorgt deze sensor ervoor dat de windturbines tijdelijk stil wordt gezet. Dan is er geen slagschaduw meer.

De slagschaduw is door Windpark Goyerbrug onderzocht. Slagschaduw is geen probleem bij Windpark Goyerbrug. Daar waar de wettelijke normen wordt niet overschreden, zal een slagschaduwsensor worden toegepast. Zodoende zullen omwonenden gegarandeerd niet meer dan 6 uur slagschaduw per jaar kunnen ervaren.

Flora en fauna

Bureau Waardenburg heeft in onderzoek verricht en rapport opgemaakt van de ecologische effecten van Windpark Goyerbrug. De studie heeft Windpark Goyerbrug getoetst aan de Natuurbeschermingswet. Het rapport beoordeelt de effecten van het windpark op met name vogels en vleermuizen maar ook overige fauna en flora. In het bijzonder is gekeken naar de gevolgen van de aanwezigheid van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) nabij het windpark. Een flora en fauna rapportage maakt doorgaans onderdeel uit van de ontwikkeling van een windpark.

De realisatie van Windpark Goyerbrug heeft geen effect op broedvogels, niet-broedvogels, habitattypen of soorten welke in het rapport worden vermeld en vallen onder de Habitatrichtlijn waarvoor Natura 2000-gebieden in de omgeving zijn aangewezen. Significant negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden zijn met zekerheid uitgesloten.

Het plangebied maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Dit betekent dat geen toestemming nodig is van bevoegd gezag om eventuele negatieve effecten op het (functioneren van) Natuurnetwerk Nederland te beoordelen.

Het verstoren en vernietigen van vogelnesten die in gebruik zijn moet voorkomen worden om overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen. Dit kan door het rooien van beplanting en (voorbereidende) bouwwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Voor het broedseizoen wordt in het kader van de natuurwetgeving geen standaard periode gehanteerd. De lengte en de aanvang van het broedseizoen verschilt per soort. Globaal moet voor het broedseizoen rekening gehouden worden met de periode half maart tot september.

Om het aantal vleermuisslachtoffers te beperken, wordt een stilstandvoorziening toegepast. Daarnaast wil Windpark Goyerbrug ook aanvullend vleermuisonderzoek gaan uitvoeren. Hierbij wordt op verschillende hoogtes van de windturbines de activiteit van verschillende soorten geven. Dit levert thans ontbrekende kennis op over het vliegbereik van verschillende soorten vleermuizen.

Ruimtelijke onderbouwing

Windpark Goyerbrug is zo goed als mogelijk ingepast in het landschap. De windturbines staan gepland evenwijdig aan de zuidkant van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten en Wijk bij Duurstede. Het windpark zal bestaan uit vier windturbines. De tussenliggende turbineafstanden zullen nagenoeg gelijk zijn. Verder hebben de turbines door de grote rotordiameter een laag toerental. Door dit lage aantal omwentelingen per minuut, ontstaat een rustiger beeld.

De locatie is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) van Provincie Utrecht. Ook is de locatie opgenomen in de structuurvisie van gemeente Houten (Structuurvisie Eiland van Schalkwijk, zie onderstaande links).

Klik hier voor relevante informatie uit het provinciale beleid.

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk / gemeente Houten (noordelijk deel Windpark Goyerbrug)
Structuurvisie Eiland van Schalkwijk / gemeente Houten (zuidelijk deel Windpark Goyerbrug)

Participatieplan

Windpark Goyerbrug hecht er waarde aan dat niet slechts enkelen verdienen aan een windpark. Alle omwonenden van Windpark Goyerbrug kunnen financieel meeprofiteren van het windpark.

Participatieplan

Een windpark in de omgeving wordt in nooit als welkom ervaren. Naar onze mening komt dit veelal door minder gelukkige ontwikkelingen uit het verleden, het niet voldoen aan richtlijnen of omdat de omgeving niet deelt in de financiële voordelen van een ontwikkeling. Maar misschien is de hoofdreden van tegenstand nog wel dat mensen over het algemeen liever geen verandering in hun leefomgeving wensen. De leefomgeving is vertrouwd en roept bij de meeste mensen heel positieve gevoelens op.

Windpark Goyerbrug gaat omwonenden – indien zij daarvoor open staan – bij het project betrekken. Na de realisatie van het windpark komt een turbines 100% in eigendom van een nog op te richten coöperatie.

1. Alle omwonenden binnen een straal van 1.500 meter kunnen (afhankelijk van de afstand tot de windturbines) via deze coöperatie gratis één of meerdere aandelen in de coöperatieve windturbine ontvangen. Afhankelijk van de afstand tot het windpark, kunnen omwonenden hiermee 25% (bij een afstand tot 1,5 kilometer) tot 100% (bij een afstand minder dan 500 meter) gratis groene stroom uit eigen windturbine krijgen (gemaximeerd op 3.000 kWh/jaar). Deze omwonenden betalen dan ook geen BTW meer over deze (uitgespaarde) energiekosten.

2. Daarnaast worden omwonenden en andere belangstellenden in gelegenheid gesteld om nog één of meerdere aandelen in de coöperatieve windturbine te kopen, tot een maximum van 3.000 kWh/jaar en voor zover deze stroom al niet gratis ontvangen werd (zie punt 1). Omwonenden krijgen hierbij voorrang op andere inwoners van de gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede en Culemborg en overige belangstellenden.

De financiële participatie wordt nu verder uitgewerkt. Hierover volgt later meer informatie.

Ligging

Op deze kaart ziet u waar Windpark Goyerbrug zich zal bevinden.

Initiatiefnemers

Windpark Goyerbrug is een initiatief van Windpark Goyerbrug bv.

Initiatiefnemers Windpark Goyerbrug

Windpark Goyerbrug bv (Ruben Berendts)

Windpark Goyerbrug bv is een bedrijf dat is opgericht door Ruben Berendts. Na jaren voor multinationals in de windbranche gewerkt te hebben, is hij in 2008 voor zichzelf begonnen onder de vlag Blue Bear Energy. Blue Bear Energy is een adviesbureau dat energiemaatschappijen, ontwikkelaars en overheden helpt bij het vergroenen van de energievoorziening. De expertisevelden van Blue Bear Energy zijn: projectontwikkeling, projectfinanciering en project management van windenergieprojecten. Zie ook www.bluebearenergy.com. Speciaal voor de verdere ontwikkeling en toekomstige exploitatie van Windpark Goyerbrug, is een bedrijf opgericht dat dezelfde naam draagt. Ruben woont samen met Hannah, Milou en Felix in Houten.

Familie Vernooy

Windpark Goyerbrug wordt gebouwd op het land van familie Vernooy. Familie Vernooy woont op de boerderij “Den Oord” aan de Beusichemseweg in Schalkwijk. Hier heeft Familie Vernooy al decennia een melkveebedrijf. Naast een hoge melkproductie zijn de Hedra Holstein koeien van Eef en Arjen Vernooy ondermeer bekend van de Melkunie – “ik heb nog zo gezegd geen bommetje”- reclame. De locatie is verder met name bekend van het Kersenfestival dat verschillende jaren een festiviteit was in de boomgaard langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Naast Arjen en Eef wonen ook Rozemarijn, Renske, Auke, Durk en Noortje op “Den Oord”.

 

 

Contact

Windpark Goyerbrug BV

Ruben Berendts
ruben.berendts@bluebearenergy.com
+31 (0)6 411 933 06

 

Nieuws

2 december 2018

Visualisaties Windpark Goyerbrug

Om een beeld te geven hoe Windpark Goyerbrug eruit kan zien, heeft Windpark Goyerburg visualisaties laten maken. Deze visualisaties zijn gebaseerd op een turbine met een ashoogte van 166 meter en een rotordiameter van 150 meter. Dit is de grootste turbine dit past in de bandbreedte van mogelijke turbinetypes die door Windpark Goyerbrug zal worden aangevraagd.

Voor de visualisaties is gebruik gemaakt van multifunctionele spiegelreflexcamera’s (Nikon en Canon) en van software van WindPRO v 3.1.633. Alle specificaties (zoals sluitertijd, brandpuntsafstand, richting, exacte locatie, opnamemoment, ISO-waarde) zijn per visualisatie gegeven.

Klik hier om de visualisaties te downloaden. Hieronder ziet u een visualisatie vanaf de Lekdijk-West:

(klik op onderstaande afbeelding om een scherpe en grote afbeelding op uw scherm te krijgen)

visualisatie #2 Windpark Goyerburg

1 november 2018

Gemeente Houten organiseert gespreksavonden Windpark Goyerbrug

Gemeente Houten organiseert drie gespreksavonden over Windpark Goyerbrug. Deze avonden zullen plaatsvinden in Schalkwijk (maandag 12 november), ‘t Goy (donderdag 15 november) en Cothen (maandag 19 november). In de uitnodiging naar omwonenden die binnen een straal van 2.500 meter rondom het windpark wonen, staat hierover het volgende:

De op handen zijnde vergunningsaanvraag is voor de gemeente het logisch moment om met de omgeving in gesprek te gaan over dit park. Juist omdat het college de belangen en zorgen van de omwonenden straks mee wil laten wegen in de besluitvorming.

en

Wethouder Hilde de Groot is deze avond aanwezig om uw belangen en zorgen te horen en uw vragen te
beantwoorden. Het is een open gesprek zonder agenda.

Voor vragen, opmerkingen of terugkoppelingen, kunt u een reactie sturen naar: gemeentehuis@houten.nl

24 september 2018

Provinciale Staten verwerpt motie SGP om geen Provinciaal Inpassingsplan op te hoeven stellen als er geen gemeentelijk draagvlak voor Windpark Goyerbrug is

Volgens artikel 9e van de Elektriciteitswet is de provincie verplicht om een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) te maken (lees: vergunning te verlenen) als een initiatiefnemer geen medewerking van de gemeente krijgt en vervolgens een verzoek tot medewerking bij de provincie indient. Een inpassingsplan vervangt (een deel van) het bestemmingsplan van de gemeente.

De letterlijke tekst van art 9e lid 2 uit de Elektriciteitswet luidt:
‘Provinciale staten geven in ieder geval toepassing aan de bevoegdheid op grond van het eerste lid indien een producent een voornemen tot de aanleg of uitbreiding van een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid schriftelijk bij hen heeft gemeld en de betrokken gemeente een aanvraag van die producent tot vaststelling dan wel wijziging van een bestemmingplan ten behoeve van de realisatie van dat voornemen heeft afgewezen.’

Wanneer de gemeenteraad van Houten in meerderheid besluit om geen medewerking aan de realisatie van Windpark Goyerbrug te verlenen, dan kan worden uitgelegd dat er geen draagvlak voor Windpark Goyerbrug in gemeente Houten is. In dat geval zal Windpark Goyerbrug zich tot Provincie Utrecht wenden en de provincie verzoeken een inpassingsplan op te stellen. Provincie Utrecht is – volgens de hierboven beschreven wetgeving – hiertoe verplicht.

De SGP heeft met het indienen van deze motie geprobeerd om deze verplichting tot het opstellen van een inpassingsplan – welke dus volgt uit de Nederlandse Wet – te omzeilen. De SGP stelt voor om geen inpassingsplan op te stellen wanneer lokaal draagvlak ontbreekt. De SGP gaat hierbij voorbij aan het feit dat Provinciale Staten geen moties kan aannemen die boven de Nederlandse Wet staan.

De motie om geen inpassingsplan op te hoeven stellen als er geen draagvlak in gemeente Houten bestaat voor Windpark Goyerbrug, is met meerderheid verworpen.

Voor de motie: 9, PVV(4), PvdD(2), SGP(2), 50+(1)
Tegen de motie: 40, VVD(9), D66(9), CDA(6), PvdA(5), SP(4), GroenLinks(4), CU(3)

Klik hier om het debat te zien.
Klik hier om de stemlijst te bekijken.

18 september 2018

Meerderheid gemeenteraad verwerpt motie SGP om Windpark Goyerbrug te verplaatsen

Tijdens de behandeling van het coalitieakkoord door de gemeenteraad van Houten, hebben SGP en ITH een motie ingediend die het college verzoekt onderzoek te doen naar een alternatieve locatie voor Windpark Goyerbrug. SGP en ITH vinden kennelijk dat Windpark Goyerbrug op een verkeerde locatie gepland is. SGP en ITH stellen voor een andere locatie in gemeente Houten te onderzoeken omdat zij van mening zijn dat windturbines beter langs snelwegen en bedrijventerreinen gerealiseerd kunnen worden. Deze mening is verder niet onderbouwd. Ook is niet aangegeven welke turbinelocaties SGP en ITH in gedachten hebben. Op het bedrijventerrein De Meerpaal (ten westen van Houten) kan in ieder geval geen windpark gerealiseerd worden. Daar ligt immers Windpark Houten al. Langs de A27 in de richting Vianen kan ook geen windpark gerealiseerd worden. Daar ligt immers Windpark Nieuwegein al. SGP is de afgelopen acht jaar consequent tegen windturbines binnen de gemeentegrens van gemeente Houten geweest.

De motie van SGP en ITH is verworpen:
Voor: 7 (indienders: SGP en ITH)
Tegen: 22 (alle andere partijen: CDA, VVD, Houten Anders, PvdA, D66, CU en Groen Links).
Klik hier voor de motie.

Dit is overigens niet de eerste keer dat de SGP probeert Windpark Goyerbrug te blokkeren. In het verleden heeft de SGP al twee maal geprobeerd Windpark Goyerbrug via een amendement te verhinderen. Ook toen was er geen meerderheid in de raad te vinden voor de ideeën van SGP en ITH.
Klik hier om het amendement uit 2011 te zien met het voorstel van SGP en ITH om het enige zoekgebied windenergie te schrappen.
Klik hier om het amendement uit 2011 te zien met het voorstel van SGP en ITH om het zoekgebied windenergie te schrappen omdat het ‘de landschappelijke kwaliteit tekort doet’.

Het staat iedereen vrij om welke locatie dan ook voor windenergie te onderzoeken. Maar deze onderzoeken zullen niet leiden tot aanpassing van 1) de structuurvisie Eiland van Schalkwijk 2) de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 3) de Provinciale Ruimtelijke Verordening 4) Coalitieakkoord 2018-2022 CDA-GroenLinks-VVD-CU 5) de doelstelling van gemeente Houten om 9% van het totale energieverbruik lokaal duurzaam op te wekken in 2018 6) de doelstelling van Provincie Utrecht van 65,5 MW aan opgesteld vermogen windenergie in 2020 7) de Rijksdoelstelling van 6.000 MW Wind op land in 2020.

1 juni 2018

Coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd: ‘we kiezen voor een tweede windpark’

Onder de titel ‘Duurzaam, ondernemend en dichtbij’ hebben CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie in Houten vandaag het coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd. Ook hebben de partijen laten weten hoe zij binnen het nieuwe dagelijks gemeentebestuur de portefeuilles van burgemeester en wethouders zouden willen verdelen. Hilde de Groot van GroenLinks wordt als wethouder duurzaamheid, buitengebied, volkshuisvesting, milieu en dierenwelzijn verantwoordelijk voor Windpark Goyerbrug.

In het coalitieakkoord staat letterlijk opgenomen:
We kiezen voor een tweede windmolenpark in de gemeente Houten. Dat is noodzakelijk om het klimaatprobleem het hoofd te kunnen bieden. Er ligt een concreet initiatief voor een windmolenpark met vier windmolens bij de Goyerbrug. Aantoonbaar draagvlak onder direct omwonenden is daarbij voor ons erg belangrijk.

en

De locatie Goyerbrug staat in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) van de provincie Utrecht benoemd als locatie voor de opwekking van windenergie door middel van windturbines. De Structuurvisie Eiland van Schalkwijk benoemt voor dit doel de zone langs het Amsterdam-Rijnkanaal

Kortom, er is voor het tweede windpark in gemeente Houten geen andere ruimte voorzien dan de locatie van Windpark Goyerbrug. Klik hier om het coalitieakkoord te lezen.

24 april 2018

Verklaring geen bezwaar ministerie van Defensie ontvangen

Naar aanleiding van het door TNO uitgevoerde radaronderzoek, heeft het ministerie van Defensie een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Er zijn geen beperkingen of aanvullende eisen gesteld anders dan de grenzen van het onderzoek aangegeven. Hiermee is vanuit de nationale overheid formeel de weg vrij gemaakt om 4 turbines langs het Amsterdam-Rijnkanaal te kunnen realiseren.

21 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Zie hieronder welke partijen wat zeggen over windenergie / Windpark Goyerbrug:

ChristenUnie: “Het tweede windmolenpark wordt zo snel mogelijk (mede) gerealiseerd.

GroenLinks: “Windenergie draagt bij aan het behalen van de doeltelling van de energietransitie. Het windpark Goyerbrug kan er komen op een manier waarbij de lessen van het huidige windpark goed worden meegenomen en omwonenden
meeprofiteren van de realisatie en exploitatie van het windpark. We vinden het belangrijk
om rekening te houden met vogels bij de ontwikkeling van windparken.

PvdA: “We staat open voor een dialoog over plaatsing van nieuwe windmolens, mits deze ruimtelijk
goed inpasbaar zijn en er voldoende draagvlak is bij omwonenden.

D66: “Ons belangrijkste speerpunt is het lokaal opwekken van duurzame energie. Wij willen een tweede
windmolenpark realiseren en minimaal 200 hectare aan zonneparken. Daarbij willen we omwonenden mee laten verdienen aan nieuwe wind- en zonneparken.

CDA: “Wij willen een energie-neutraal Houten in 2040. Door onverminderd te kiezen voor slimme maatregelen, zoals aardgasloze nieuwbouw, opwekken van zonne-energie, duurzaam (openbaar) vervoer en een tweede windpark, mits daar draagvlak voor is.

Houten Anders: “Het klimaat in Nederland verandert en wordt steeds extremer. We moeten ons aan dit veranderende klimaat en de effecten daarvan aanpassen. Dit is noodzakelijk om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten.

VVD: “Wij zijn tegen een nieuw windmolenpark in onze gemeente. De ervaringen met de windmolens bij de Meerpaal bevestigen dat een kritische houding op zijn plaats is. Een nieuw initiatief kan van ons dan ook alleen instemming krijgen indien er ruim voldoende draagvlak is van de direct omwonenden. In het geval dat er wel draagvlak is zullen we de aanleg en werking nauwlettend toetsen aan dan geldende kaders en gemaakte afspraken.

ITH:”Het heeft daarom de voorkeur van ITH om geen nieuwe windmolens in Houten te plaatsen. De komende jaren blijft ITH kritisch en zal zich inzetten om de overlast van de windmolens tot een minimum te beperken. Windturbines moeten niet geplaatst worden in dichtbevolkt gebied en ook niet op locaties waar naar verhouding minder wind is. Inkopen van groene energie opgewekt door windmolens die elders geplaatst zijn, heeft voor ITH de voorkeur.

SGP: “Grootschalige windenergie op zee, niet in een dichtbevolkte gemeente als Houten.

4 december 2017

Radarverstoringsonderzoek succesvol afgerond

TNO heeft opdracht gekregen om een radarverstoringsonderzoek uit te voeren. TNO heeft de verstoring op de primaire radar als gevolg van radarreflectie en schaduweffect berekend met behulp van het radarhinder simulatiemodel PERSEUS, volgens de toetsingsmethode, die op 1 oktober 2012 is ingevoerd. De radareffecten zijn onderzocht voor 1) het primaire verkeersleidingsradarnetwerk 2) MPR gevechtsleidingsradar Nieuw Milligen en 3) MPR gevechtsleidingsradar Herwijnen.

De conclusies van de rapporten voor zover deze militaire radarposten betreffen, zijn gerubriceerd en worden door TNO uitsluitend met het ministerie van Defensie en andere instanties gedeeld. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat aan alle normen voldaan wordt. Ten aanzien van de primaire verkeersleidingsradarnetwerk kan worden gesteld dat het bouwplan met een vermindering van de detectiekans tot 96% ruim voldoet aan de thans gehanteerde norm.

7 november 2017

Archeologisch onderzoek succesvol afgerond

Het archeologisch onderzoek ten behoeve van de realisatie van Windpark Goyerbrug is succesvol afgerond. De conclusies van het onderzoek stellen dat er ‘geen behoudenswaardige vindplaatsen’ aangetroffen zijn. Er is onvoldoende aanleiding voor vervolgonderzoek. De locaties kunnen worden vrijgegeven voor de realisatie van het windpark. De vrijgave is bekrachtigd door gemeente Houten.

27 augustus 2017

Start archeologisch onderzoek – graafwerkzaamheden op turbinelocatie 2 en 3

Als onderdeel van het archeologisch onderzoek, zullen er deze week graafwerkzaamheden op turbinelocaties 2 en 3 plaatsvinden. Naar aanleiding van een voorstudie, blijkt dat er aanvullend onderzoek nodig is voor turbinelocaties 2 en 3. Dit onderzoek vindt plaats door middel van een zogenaamd proefsleuvenonderzoek. Per turbinelocatie worden twee proefsleuven van 20 bij 2 meter kruislings aangelegd. Zodoende wordt per er locatie 76 m2 onderzocht. Het proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd onder het KNA-protocol 4003 – IVO-P uit de BRL SIKB 4000, en het opgestelde Programma van Eisen.

12 december 2016

Herijking provinciale plannen vastgesteld

Op 12 december 2016 hebben Provinciale Staten van Utrecht de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (Herijking 2016) vastgesteld.

De Herijking 2016 van het provinciaal ruimtelijk beleid heeft tot doel dat het geheel van ruimtelijk beleid en bijbehorende regels weer actueel is. In de herijking zijn diverse wijzigingen opgenomen. De grotere beleidswijzigingen betreffen de onderwerpen experimenteerruimte, duurzame energie, kernrandzones, detailhandel en landbouw. Deze herijking dient als anker voor de verdere ontwikkeling van windenergie in de provincie. Windpark Goyerbrug is voor de vierde maal op rij in de provinciale plannen opgenomen.

De Herijking 2016 is te vinden op: www.provincie-utrecht.nl/terinzage. Op deze provinciale site staat ook een viewer waarmee u de plannen op digitale wijze kunt raadplegen: ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl. Daarnaast staan de plannen op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl.

3 oktober 2015

Evaluatierapport Universiteit van Utrecht afgerond

De Universiteit van Utrecht heeft met de oplevering van een stevig rapport de evaluatie over de ontwikkeling en realisatie van Windpark Houten afgerond. Het doel van de evaluatie is 1) om te beoordelen of de duurzame doelstellingen gehaald zijn en 2) om te bepalen welke lessen getrokken kunnen worden ten behoeve van de ontwikkeling van een tweede windpark binnen de gemeentegrenzen. Het rapport bevat dan ook belangrijke verbeterpunten waarbij de realisatie van Windpark Goyerbrug rekening gehouden mee kan worden. Windpark Goyerbrug kijkt er naar uit om samen met omwonenden, gemeente en andere belanghebbende met deze verbeterpunten aan de slag te gaan. Klik hier om het rapport te bekijken.

20 februari 2015

Windpark Goyerbrug bv officieel opgericht

Windpark Goyerbrug bv is officieel opgericht. Windpark Goyerbrug bv is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en exploitatie van Windpark Goyerbrug. Uiterlijk in de eerste helft van 2016 zal deze besloten vennootschap de vergunning(en) aanvragen voor de bouw en exploitatie van 3 of 4 windturbines langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Het bedrijf zal ook verantwoordelijk zijn voor de uit te voeren onderzoeken, de financiering van de windturbines en de uitvoering van het draagvlakplan.

17 februari 2015

Inspraak Rondetafelgesprek: Windpark Goyerbrug moet worden gehoord

Komend half jaar zal er een uitgebreid onderzoek plaatsvinden naar Windpark Houten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Zij hebben hiervoor een plan van aanpak geschreven (klik hier voor het plan van aanpak). Het doel van dit onderzoek is tweeledig: 1) beoordelen of de doelstellingen ten aanzien van het windpark gehaald zijn en 2) bepalen welke lessen getrokken kunnen worden ten behoeve van de realisatie van een tweede windpark. Tijdens het Rondetafelgesprek (RTG) kregen belanghebbenden de mogelijkheid om hun visie te geven op dit plan van aanpak. Windpark Goyerbrug heeft inspraak geleverd om er zeker van te zijn in dit proces gehoord te worden (klik hier voor de inspraak van Windpark Goyerbrug). Na vragen van de gemeenteraad tijdens de RTG, hebben de onderzoekers aangegeven met Windpark Goyerbrug om de tafel te zullen gaan.

De kern van onze inspraak is dat wij gehoord willen worden in het onderzoek. Als direct belanghebbende bij de uitkomst van het onderzoek, zijn er namelijk diverse relevante zaken die wij bij de onderzoekers onder de aandacht willen brengen. Misschien wel het belangrijkste element voor draagvlak ligt in het feit dat Windpark Goyerbrug in een dunbevolkt gebied ligt. Bij Windpark Houten wonen 1.658 huishoudens op minder dan één kilometer afstand van het windpark. Bij Windpark Goyerbrug zijn dit slechts 37 huishoudens. Dit betekent dat er voor Windpark Goyerbrug geen maatwerkvoorschrift opgesteld hoeft te worden. Zo zal Windpark Goyerbrug middels de Lden 47 voldoen aan de wettelijke norm voor geluid. Daarnaast is het voor de onderzoekers relevant te weten dat het draagvlakplan van Windpark Goyerbrug ruimhartigere mogelijkheden tot financiële participatie biedt dan Windpark Houten. Verder zal Windpark Goyerbrug per windturbine bijna tweemaal meer duurzame energie opwekken dan Windpark Houten. Windpark Goyerbrug kost daarnaast ook nog eens minder subsidie per kWh geproduceerde groene stroom. Zo zijn er tal van onderwerpen waarop Windpark Goyerbrug zich in positieve zin onderscheidt van Windpark Houten. Deze en andere feiten willen wij graag met de onderzoekers delen.

12 januari 2015

Brief minister Kamp: medewerking provincie is verplicht

Minister Kamp heeft een brief verstuurd waarin hij duidelijk uitlegt dat medewerking van provincies aan windturbineparken verplicht is volgens artikel 9e van de Elektriciteitswet. Deze brief is geschreven naar aanleiding van een besluit van Provincie Gelderland. De provincie besloot eerder geen medewerking te hoeven verlenen aan windturbineparken als er geen draagvlak bestaat. Kamp stelt in zijn brief dat de provincies niet een dergelijke vrijheid hebben.

“Indien de provincie op grond van artikel 9e van de Elektriciteitswet bevoegd gezag is voor de ruimtelijke inpassing van een windmolenpark, is de enige grond waarop de provincie de vaststelling van een inpassingsplan mag weigeren, strijd met een goede ruimtelijke ordening. Bij een locatie die vanuit ruimtelijk oogpunt geschikt is en die is opgenomen in een provinciale structuurvisie, is het zeer onwaarschijnlijk dat enkel het ontbreken van draagvlak bij betrokken gemeenteraden kan leiden tot de conclusie dat vaststelling van een inpassingsplan in strijd zou zijn met een goede ruimtelijke ordening.”

Provincie Utrecht is bevoegd gezag als het gaat om Windpark Goyerbrug. En Windpark Goyerbrug is op 4 februari 2013 definitief opgenomen in de Provinciale Structuurvisie van Utrecht. Dit betekent dat uiteindelijk Provincie Utrecht een vergunning zal moeten verlenen indien de gemeente besluit dit niet zelf te doen.

Nu Provincie Utrecht ultimo verplicht is om de vergunning voor Windpark Goyerbrug te verlenen, is het verstandig van gemeente Houten om te besluiten om zelf de vergunning voor Windpark Goyerbrug te verlenen. Wanneer de gemeente de vergunning verleent, kan het aanspraak maken op leges. Indien de provincie de vergunning verleent, gaan de leges naar de provincie.

Klik hier voor de brief van minister Kamp.

3 november 2014

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie voor tweede maal herzien

Provinciale Staten hebben de Tweede partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Tweede partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld. Hierin is de windenergielocatie te Lage Weide (gemeente Utrecht) geschrapt als specifiek benoemd zoekgebied. Met deze vaststelling is nu duidelijk waar de komende jaren windparken gerealiseerd worden om zo de duurzame doelstelling van 65,5 MW in 2020 te halen.

Klik hier voor de kaart met de vastgestelde locaties.

Bestaand:
Lopik, 3 turbines: 6MW
Mijdrecht, 1 turbine: 3MW
Houten, 3 turbines: 6MW
Nieuwegein, 5 turbines: 10MW

Te realiseren:
Windpark Goyerbrug, 3 of 4 turbines
A12, 3 of 4 turbines
Vianen, 3 turbines

7 mei 2014

Coalitieakkoord 2014 – 2018

D66 is als grootste partij uit de verkiezingen gekomen. D66 heeft er voor gekozen om de coalitiebesprekingen geheel transparant te organiseren met diverse openbare gespreksrondes met de verschillende politieke partijen. Dit heeft geresulteerd in een coalitie met de partijen VVD, CDA en PvdA. De partijen hebben hun standpunten verwerkt in het coalitieakkoord onder de noemer: Beleidsakkoord 2014 – 2018, Houten maken we samen.

Er is besloten om de duurzame doelstelling van 11% duurzame energie binnen de gemeente opgewekt, te verhogen naar 16%. Deze doelstelling kan niet gehaald worden zonder de realisatie van Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van D66 2014. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Windpark Goyerbrug een prominente plaats in het coalitieakkoord heeft gekregen. De letterlijke tekst uit het coalitieakkoord is als volgt:

“We realiseren ons dat windenergie de meest kansrijke optie is om de 16% doelstelling te halen, omdat hiermee snel volume kan worden gerealiseerd. Het initiatief voor Windpark Goyerbrug biedt hiervoor de mogelijkheid. Het wordt gerealiseerd op een zoeklocatie uit de ruimtelijke visie voor het Eiland van Schalkwijk en is opgenomen in de plannen voor realisatie van 65,5 MW windenergie van de Provincie Utrecht.

Eerst, conform eerdere besluitvorming in de raad, zal nog dit jaar evaluatie van Windpark Houten plaatsvinden, zodat de uitkomst kan worden benut bij het bepalen van de kaders voor een nieuw windpark. Direct daarna kan dan worden gestart met de behandeling van de aanvraag voor een nieuw windpark. Bij de voorbereiding van de besluitvorming wordt veel waarde gehecht aan draagvlak in de directe omgeving. De initiatiefnemer heeft hierbij een belangrijke rol.”

19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is windenergie volop onderwerp van debat. Het is aan de politieke partijen om invulling te geven aan de 11%-doelstelling (11% duurzame energie opgewekt binnen de gemeentegrenzen in 2005). Bijna tien jaar na het verstrijken van deze deadline is nog niet de helft van deze doelstelling gerealiseerd. Zie hieronder op hoofdlijnen de uitgangspunten over windenergie per partij:

D66: “D66 heeft als doelstelling in de komende raadsperiode het milieuvriendelijk opgewekte energieverbruik van 11% naar 16% op te vijzelen. Windmolens, zonnepanelen, waterkrachtcentrales en geothermische warmtebronnen zijn voorbeelden die de richting wijzen. D66 wil daarom de volgende zaken op de raadsagenda zien: mogelijk maken van de bouw van een tweede windmolenpark bij de Goyerbrug.”

Groen Links: “Wij kiezen voor windenergie, de meest rendabele leverancier van duurzame energie. Er komen meer windturbines langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Windpark Goyerbrug is voor 2018 gerealiseerd op een manier waarbij inwoners meeprofiteren van de realisatie en exploitatie van het windpark.”

ChristenUnie: ”We zetten in op een energietransitie: van fossiele naar duurzame brandstoffen, zoals zonne-energie en windenergie.”

PvdA: “De PvdA Houten staat open voor nieuwe windmolens, mits deze ruimtelijk goed inpasbaar zijn. De PvdA wil de komende jaren ruimte bieden voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid.”

Houten Anders: “Plaatsing van meer windmolens alleen dan wanneer dit geen frictie oplevert in de omgeving en eventuele (plan)schade of hinder vooraf wordt geregeld met betrokkenen en omwonenden.”

CDA: “Wij kiezen vooralsnog niet voor een tweede windmolenpark in Houten.”

VVD: “VVD Houten is tegen een nieuw windmolenpark. De uitkomsten van een gedegen evaluatie van het huidige park zullen mede bepalend zijn bij het eventueel herformuleren van dit standpunt. Windmolens mogen geen onevenredige overlast veroorzaken bij omwonenden.”

ITH: “Geen windmolens binnen de gemeente Houten.”

SGP: “Geen verdere uitbreiding van het windmolenpark.”

10 maart 2014

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie gedeeltelijk herzien

Provinciale Staten hebben de Ontwerp partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRSph) en de Ontwerp partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRVph) vastgesteld.

De belangrijkste aanpassing in de PRSph is de verhoging van de doelstelling van 50MW naar 65,5MW gerealiseerd windvermogen in 2020. Daarnaast is er een zoeklocatie voor windenergie toegevoegd ten zuiden van Vianen. Hier kunnen volgens de plannen straks drie windturbines gerealiseerd worden. Klik hier voor de nieuw vastgestelde kaart met gebieden waar windturbines kunnen komen.

4 februari 2013

Provinciale Staten stellen Provinciale Structuurvisie 2013-2028 definitief vast

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028, is op 4 februari 2013 vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht. Dit ruimtelijke beleid van de provincie heeft als uitgangspunt: lokaal wat kan, regionaal wat moet. De PRS is tot stand gekomen in nauw overleg met gemeenten, maatschappelijke organisaties, en belangenorganisaties en heeft ter inzage gelegen. Eind 2012 hebben er hoorzittingen plaatsgevonden. Burgers, bedrijven en instellingen kregen de kans om hun zienswijzen nader toe te lichten aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.

Windpark Goyerbrug is definitief opgenomen in de PRS. Daarmee zijn alle locaties voor windenergie de komende 15 jaar voor Provincie Utrecht duidelijk geworden. De vastgestelde locaties zijn: Nieuwegein (langs de A27), Rijnenburg (langs de A12), Lage Weide (op het bedrijventerrein), Houten (reeds in ontwikkeling, oplevering later in 2013) en dus Goyerbrug (ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal). Hiermee moet samen met de bestaande windturbines (Lopik en Mijdrecht) binnen een aantal jaar 50 MW aan windenergie geinstalleerd zijn.

Klik hier voor een kaart met de vastgestelde gebieden voor windenergie.

10 september 2012

Aanpassing PRS: Windpark Goyerbrug blijft, diverse andere windparken geschrapt

In het voorjaar van 2012 heeft de ontwerp-Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) ter inzage gelegen. Hierop zijn bijna 300 zienswijzen ontvangen door provincie Utrecht ontvangen. Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding hiervan een concept-Nota van Beantwoording gemaakt. Hierin staan samenvattingen van de zienswijzen en de reactie van de provincie.

Voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-PRS zijn onder andere het schrappen en verplaatsen van een aantal windmolenlocaties. De locaties Woerden, Breukelen en Abcoude zijn komen te vervangen. Het gebied tussen Houten en Wijk bij Duurstede wordt drastisch verkleind (ongeveer met 75%). Windpark Goyerbrug blijft onverkort deel uitmaken van de structuurvisie.

Klik hier voor de oude locaties voor windturbines.
Klik hier voor de nieuwe locaties voor windturbines.

3 april 2012

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) ligt ter inzage

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) ligt ter inzage. Inwoners, bedrijven, organisaties en andere belangstellenden kunnen van 3 april tot en met 14 mei 2012 met een zienswijze hun mening geven over het provinciale ruimtelijke beleid voor de komende 15 jaar. Rode draad van het beleid: blijven zorgen voor de goede balans tussen wonen, werken en recreëren die de regio zo aantrekkelijk maakt.

In de PRS geeft de provincie ook haar visie ten aanzien van het ruimtelijke beleid voor windenergie voor de periode 2013-2028. De provincie heeft een aantal gebieden aangegeven waar in de toekomst windturbines geplaatst kunnen worden. Windpark Goyerbrug is een van de gebieden waar in de toekomst windenergie gerealiseerd kan worden. Voor gebieden die niet door de provincie zijn aangegeven, geldt per definitie dat geen windturbines geplaatst kunnen worden.

10 maart 2012

Gedeputeerde Staten stellen zoekgebieden windenergie vast

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2028 (PRS) en de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. Ook hebben zij de daarvoor opgestelde planMER (Milieu Effect Rapportage) aanvaard.

Windpark Goyerbrug wordt door Gedeputeerde Staten aangewezen als een van de weinige locaties in provincie Utrecht waar in de nabije toekomst windturbines gebouwd mogen gaan worden.

De provincie wil weten wat u van de PRS, PRV en planMER vindt. Daarom liggen deze 6 weken ter inzage zodat iedereen daarop kan reageren. Eind 2012 zullen Provinciale Staten de definitieve versie van de PRS en PRV vaststellen.

22 december 2011

Locatie Windpark Goyerbrug wordt zoekgebied windenergie

De gemeenteraad heeft besloten dat de locatie van Windpark Goyerbrug “zoekgebied voor windenergie” is geworden. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de richting van de 11% duurzaamheidsdoelstelling die gemeente Houten welke reeds in 2004 al gerealiseerd had moeten zijn. D66, Groenlinks, PvdA, CDA en Christenunie stemden voor.

Dit besluit van de gemeenteraad is een belangrijke stap in de richting van het verkrijgen van de omgevingsvergunning (bouwvergunning). Er is nu planologisch ruimte gemaakt om vast te stellen dat Windpark Goyerbrug aan de vereisten kan voldoen zoals deze zijn vastgesteld door de wetgever. Deze eisen hebben betrekking op onder andere flora en fauna, geluid en slagschaduw. Windpark Goyerbrug heeft deze onderzoeken in het verleden reeds uitgevoerd. De conclusies waren toen dat aan alle vereisten kan worden voldaan. Op dit moment worden deze onderzoeken opnieuw getoetst aan de meest recente wetgeving.

Aanvankelijk was het zoekgebied gepland ten westen van Windpark Goyerbrug. Daarmee lag het zoekgebied op een paar honderd meter van ‘t Goy en van Houten-Zuid. Windpark Goyerbrug heeft op 13 december 2011 ingesproken om dit gebied te verruimen zodat in ieder geval Windpark Goyerbrug kan worden gerealiseerd. De gemeenteraad heeft vervolgens op voorspraak van het college van B&W besloten het zoekgebied op te schuiven naar Windpark Goyerbrug.

13 december 2011

Inspraak zoekgebied windenergie

Op dinsdagavond hebben wij ingesproken ten aanzien van het zoekgebied windenergie op het Eiland van Schalkwijk. Dit is gebeurd in het kader van de Structuurvisie Eiland van Schalkwijk. Een zoekgebied windenergie geeft een gebied aan waar onderzocht kan gaan worden of een toekomstig windturbinepark aan alle wet- en regelgeving kan voldoen. Het is geen toestemming of vergunning om in de toekomst windturbines te kunnen gaan bouwen. Hiervoor is een aparte procedure via de gemeenteraad noodzakelijk.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het zoekgebied windenergie op de locatie van Windpark Goyerbrug te leggen. Het zoekgebied is conform de wens van de bezoekers van de informatiemiddagen van het Eiland van Schalkwijk en past ook in de plannen van de gemeente om voor 2015 een tweede windlocatie uitgewerkt te hebben. Hiermee komt het zoekgebied op maximale afstand van ’t Goy, Schalkwijk en Houten te liggen (in de verste uithoek van de gemeente). Wij zijn tevreden met het besluit van het college om het zoekgebied windenergie vast te stellen op de locatie van Windpark Goyerbrug.

Het zoekgebied ligt op de grens met gemeente Wijk bij Duurstede. Als er in de toekomst windturbines bij de Goyerbrug komen te staan, kan de opbrengst (zoals leges en OZB belasting) naar gemeente Houten gaan. Dit is relevant omdat Eneco op dit moment ook een windpark bij de Goyerbrug ontwikkelt maar dan op grondgebied van Wijk bij Duurstede. Wanneer daar windturbines gebouwd worden, dan kan Windpark Goyerbrug niet meer gebouwd worden omdat de windturbines dan te dicht bij elkaar staan. In dat geval staan er wel turbines bij de Goyerbrug, maar gaan er geen opbrengsten naar Houten. Alle opbrengsten gaan dan naar Wijk bij Duurstede.

Klik hier om de hele inspraak te lezen. En klik hier om de bijlagen bij de inspraak te lezen.

26 maart 2010

Geen knelpunten uit flora en fauna studie

Bureau Waardenburg heeft het Flora en Fauna rapport over Windpark Goyerbrug afgerond. Het rapport is een studie in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en in het kader van de Flora- en faunawet. Het rapport beoordeelt de effecten van het windpark op vogels en overige fauna en flora. In het bijzonder is ook gekeken naar de gevolgen van de aanwezigheid van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) nabij het windpark. Een flora en fauna rapportage maakt doorgaans onderdeel uit van de ontwikkeling van een windpark.

Ten aanzien van de Natuurbeschermingswet 1998 stelt het rapport: “Omdat er geen ‘effecten’ zijn op Natura 2000-gebieden, zijn eveneens ‘significante effecten’ uit te sluiten. Op basis hiervan is het aannemelijk dat er geen vergunning nodig is.” Verder concluderen de onderzoekers dat eventuele barrièrewerking (moeilijk te passeren locatie voor vogels en andere fauna red.) geen effecten zal hebben omdat de turbinelijn eenvoudig te omzeilen is.

De ontwikkeling is ook getoetst aan de Flora- en Faunawet. Over vogelsterfte wordt geconcludeerd: “De sterfte zal niet dermate groot zijn dat lokale populatiegroottes negatief beïnvloed worden.” Verder zijn belangrijke conclusies dat er geen trekroutes door het beoogde windpark lopen en dat ten aanzien van nesten of broedende vogels geen knelpunten te verwachten zijn.

Over de aanwezigheid van de nabij gelegen Ecologische Hoofd Structuur (EHS) wordt gesteld: “Eventueel kunnen delen van de rotor boven de EHS komen maar gezien het karakter en potentiële doelsoorten (struweelsoorten en soorten van grazige schralemilieus) van dit EHS-gebied zullen geen negatieve gevolgen te verwachten zijn.” en verder “..een toetsing van deze externe effecten wordt dan ook niet nodig geacht.”

Flora en fauna onderzoek is een belangrijke pijler bij windparkontwikkeling. Het feit dat er geen knelpunten in deze flora en fauna studie naar voor zijn gekomen, is dan ook positief voor de verdere ontwikkeling van Windpark Goyerbrug. Bekijk hier het complete rapport.

3 maart 2010

Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Windenergie op land is veruit de meest economisch verantwoorde en rendabele vorm van duurzame energie. De ambitieuze duurzame doelstellingen van Gemeente Houten worden alleen gehaald met toepassing van windenergie op land. Hieronder staan de standpunten over windenergie van de diverse politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010.

Christenunie – “Meer (grote) windmolens om maximaal schone energie op te wekken.” Blz. 16 verkiezingsprogramma.

D66 – “Duurzame maatregelen, daar staat D66 Houten voor. Klimaatverandering tegen gaan met een revolutie in onze energievoorziening door kleinschalige gemeentelijke opwekking van zon- en windenergie maakt bijvoorbeeld een grootschalige nieuwe kerncentrale overbodig. Zo steunt D66 Houten het windmolenplan ’Goyerbrug’, omdat deze windturbines een essentiële bijdrage leveren aan het behalen van de gemeentelijke doelstelling: 11% duurzame energie. Natuurlijk, stimuleren we ook het installeren van kleine windturbines (zogenaamde dakmolentjes of slagroomkloppers) door particulieren. Als het aan D66 ligt gaan we in Houten ook meer microwarmtekrachtkoppeling en zonnepanelen gebruiken.” Blz. 23 verkiezingsprogramma.

GroenLinks – “Windmolens, een warmte- en koudeopslagsysteem in het gemeentehuis en het gebruik van zonnecellen. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn vaste agendapunten.” Blz. 5 verkiezingsprogramma. “Duurzame energieopwekking in de gemeente Houten de komende vier jaar vergroten tot 25% door te investeren in de ontwikkelingen rond wind, water, zon en biomassa. Daarmee wordt de huidige norm van 11% duurzame energie ten minste gehaald en gelijk een stevig begin gemaakt met een klimaatneutrale gemeente.” Blz. 6 verkiezingsprogramma. Toelichting partij: “GroenLinks wil een duurzame samenleving en wil zo snel mogelijk 100% duurzame energieopwekking. Om dit te bereiken moet alles uit de kast getrokken worden: zonnecellen, zonneboilers, warmtekrachtkoppeling en ook windmolens, niet alleen ver van Houten (op zee bijvoorbeeld), maar ook zoveel mogelijk in Houten. Natuurlijk moeten deze wel passen: dus wanneer er teveel overlast plaatsvindt door geluid en slagschaduw, dan moet er gezocht worden naar goede alternatieven.”

PvdA – “Aandacht voor toepassing van alternatieve energiebronnen (wind, zon, biogas en vergisting van biomassa) blijft nodig, evenals voor besparing van energie.” Blz. 29 verkiezingsprogramma. Toelichting partij: “De duurzaamheid staat voorop voor de PvdA in Houten. Windmolens kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. De locatiekeuze is daarbij overigens essentieel.”

ITH – “De plaatsing van drie torenhoge windturbines langs het Amsterdam Rijnkanaal, op de locatie De Meerpaal is een verkeerde keus. Windturbines van deze hoogte (150 meter inclusief de rotorbladen!) moeten minimaal op 2 kilometer afstand geplaatst worden van woonwijken en kernen, om aantasting van het woon- en leefmilieu te voorkomen. Zeer zorgvuldig dient onderzocht te worden op welke locaties op Houtens grondgebied andere typen windmolens eventueel toegestaan zou kunnen worden.” Blz. 14 verkiezingsprogramma.

SGP – “De gemeente Houten blijft zich actief inzetten voor grootschalige windenergie. Dat kan door deel te nemen in en aan grootschalige parken in meer windrijke gebieden (buiten Nederland) of in zee en dus niet (meer) in het Houtense landschap.” Blz. 24 verkiezingsprogramma.

CDA – “Geen verdere uitbreiding van windmolens in Houten.” Blz. 22 verkiezingsprogramma. Toelichting partij: “Er komen geen extra (grote) windmolens, de drie geplande langs het Amsterdam-Rijnkanaal zijn genoeg, gelet op de gevolgen voor het landschap en de overlast.”

VVD – Toelichting partij: “De VVD is voor duurzame energie omdat de voorraad fossiele brandstoffen eindig is. Innovatie door ondernemers moet gestimuleerd worden. Windmolen zijn onvoldoende rendabel in Houten. Geen symboolpolitiek. Windmolens op zee kunnen mogelijk rendabel zijn, niet in Houten.”

24 februari 2010

Bewustwordingscampagne Windpark Goyerbrug gestart

De bewustwordingscampagne van Windpark Goyerbrug is van start gegaan. Nadat vorig jaar eerst de omwonenden en de lokale politiek zijn geïnformeerd, is het nu de beurt aan alle inwoners van Gemeente Houten. Hiervoor zijn in de Houtense editie van ‘t Groentje drie advertenties geplaatst. De advertenties kenmerken zich door een eigentijdse lay-out en een heldere boodschap. Verder verwijzen de advertenties naar de homepage: www.windparkgoyerbrug.nl .

Het doel van de campagne is om de burgers van Gemeente Houten erop attenderen dat Windpark Goyerbrug significant kan bijdragen aan de duurzame doelstellingen van hun gemeente. Windpark Goyerbrug kan namelijk voor bijna 18.000 inwoners duurzame energie produceren. Daarmee kan 67,3 procent van de duurzame doelstellingen in één keer gehaald worden. Ook wordt de nadruk gelegd op het feit dat de duurzame doelstellingen van de gemeente realistisch zijn en dat de turbines op een goede locatie gepland staan. Dit laatste punt wordt met name benadrukt omdat de locatie van het windpark nabij de Veerwagenweg tot een heftig debat heeft geleid.

16 december 2009

Ruimte voor tweede windpark in gemeente Houten

Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2009 is het Milieubeleidsplan 2010-2015 aangenomen. Dit is een belangrijke mijlpaal voor Windpark Goyerbrug. Het betekent namelijk dat de komende beleidsperiode de weg is vrijgemaakt voor de verdere ontwikkeling van een tweede windpark binnen de gemeentegrenzen. De raad ziet de urgentie van de energie- en klimaatproblematiek en heeft daar naar gehandeld.

Tijdens het debat is een amendement ingebracht door het CDA, VVD en ITH om toekomstige windparkontwikkelingen te blokkeren. Het amendement is met meerderheid van stemmen (60%) dankzij de ChristenUnie, D66, GroenLinks, Houtens Belang, PvdA en SGP verworpen. Het amendement was opmerkelijk omdat de inbrengers van het amendement wel onderschrijven dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen minder groot moet worden. Zij stellen dat dit mede bereikt moet worden door toepassing van duurzame energie. Het CDA stelde zelfs voor om in 2025 klimaatneutraal te zijn. Windenergie op land is veruit de meest economisch verantwoorde vorm van duurzame energie. Ambitieuze duurzame doelstellingen worden alleen gehaald met toepassing van windenergie op land.