Samenwerken aan een duurzame toekomst

Het einde van het fossiele tijdperk nadert. We reizen al lang niet meer met de stoomlocomotief, maar onze elektriciteit wekken we nog wel op met kolencentrales. Het wordt tijd dat we ook onze energiehuishouding op de rails krijgen en dat we gebruik gaan maken van schone energiebronnen. De twintig warmste jaren ooit, vonden volgens het World Meteorological Organization (WMO) de afgelopen 22 jaar plaats. De laatste jaren volgt de het ene na het andere warmterecord. Met 2015, 2016, 2017 en 2018 waren de warmste vier jaren ooit gemeten. We moeten nu overstappen op duurzame energie om de klimaatverandering tegen te gaan.

Participeren: meld je aan!

Achtergrond

Het einde van het fossiele tijdperk nadert. Het gas in Groningen is bijna op. Schaliegasprojecten willen we niet. Het gas uit Rusland evenmin. Oude kolencentrales zullen de komende tijd gesloten worden. Hoe kunnen wij op duurzame wijze in onze energiebehoefte voorzien?

Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling dat als doelstelling heeft om de burgers van duurzame, eerlijke en groene stroom te voorzien. Dit willen wij bereiken door vier windturbines te realiseren langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Samen kunnen de vier windturbines voor circa 65.000 mensen duurzame energie opwekken (67 GWh/jaar). Dat is genoeg om het huishoudelijk elektrisch verbruik van alle inwoners van gemeente Houten te verduurzamen. Anders bezien, Windpark Goyerbrug kan voor 88% van de gezamenlijke Houtense en Wijkse bevolking (49.935 en 23.688 burgers) het huishoudelijk elektrisch verbruik verduurzamen. Windpark Goyerbrug produceert circa 6 maal zoveel energie als Windpark Houten.

Doelstelling: In 2000 heeft gemeente Houten besloten om uiterlijk in 2005 11,0% van alle gebruikte energie binnen haar gemeentegrenzen op te wekken. De huidige doelstelling is naar beneden bijgesteld tot 9,0%. Beide doelstellingen zijn nog niet gehaald.

Aandeel duurzaam nu: Volgens Klimaatmonitor werd in gemeente Houten in 2016 143 TJ duurzame energie opgewerkt. Er werd datzelfde jaar in gemeente Houten totaal 3.072 TJ aan energie verbruikt. Kortom, gemeente Houten wekt 4,7% van alle gebruikte energie binnen haar gemeentegrenzen duurzaam op. Er is dus nog veel te doen om alleen al de doelstelling te halen waarvan de deadline al meer dan 10 jaar verstreken is.

Aandeel duurzaam met Windpark Goyerbrug: Windpark Goyerbrug wekt met 241 TJ/jaar meer op dan het totale elektrisch verbruik van alle huishoudens in gemeente Houten bij elkaar. Dat is namelijk volgens de Klimaatmonitor 218 TJ/jaar. Wanneer Windpark Goyerbrug gerealiseerd is, wekt gemeente Houten 12,5% van alle gebruikte energie binnen haar gemeentegrenzen duurzaam op.

Naar verwachting kan omstreeks 2021 worden begonnen met de bouw waarna jaarlijks meer dan 37.500 ton CO2 uitstoot vermeden kan worden. Na realisatie van Windpark Goyerbrug wordt in gemeente Houten 2,7 keer meer duurzame energie opgewekt dan nu het geval is.

Waarom Windpark Goyerbrug?

De voornaamste reden voor de realisatie van Windpark Goyerbrug ligt in het feit dat onze energievoorziening moet verduurzamen. Zie hieronder 10 redenen waarom:

Bij de conventionele productie van elektriciteit komen grote hoeveelheden CO2 en andere vervuilende stoffen vrij. Dat willen we niet. We willen schone lucht kunnen inademen. Per huishouden stoten we nu jaarlijks meer dan een ton CO2 uit. Vrijwel alle wetenschappers zijn het er over eens dat de uitstoot van CO2 tot opwarming van de aarde leidt. Deze opwarming leidt onder meer tot een stijging van de zeespiegel. Met name in laaggelegen gebieden zoals Nederland, zal dit tot problemen leiden. Alleen al de kosten om onze zeewering, deltawerken en dijken hierop aan te passen zijn bijna niet te becijferen. De laatste ramingen gaan nu al uit van meer dan 30 miljard euro voor de komende jaren.

Olie, gas en uranium zijn schaars. Komende eeuw zullen deze grondstoffen op raken. Landen als China, India, Indonesië, Brazilië en Nigeria ontwikkelen zich in een rap tempo. Er wonen miljarden mensen in deze groeigebieden. De verwachting is dat er in 2050 tussen de 8,3 en 10,9 miljard mensen op aarde zijn. Deze continue bevolkingsgroei in combinatie met de welvaartsgroei zorgt voor een steeds grotere vraag naar energie. Deze vraag is met fossiele energie niet meer te voldoen, simpelweg omdat deze bronnen op raken.

Om een einde te maken aan alle negatieve effecten van energieopwekking hebben we in Europa afgesproken dat ieder land een duurzame energie doelstelling heeft. Voor Nederland geldt dat er in 2020 nog maar 86% van alle energie op een vervuilende manier mag worden opgewekt. Met andere woorden, 14% van alle energie die wij met elkaar verbruiken moet worden opgewekt door wind, zon, biomassa, waterkracht, aardwarmte, getijdenstroom etc. Windenergie is de goedkoopste en meest efficiënte manier om op grote schaal duurzame energie op te wekken. Provincie Utrecht heeft dan ook harde afspraken met het rijk gemaakt om in 2020 tenminste 65,5 MW aan opgesteld windvermogen gerealiseerd te hebben. Op dit moment is daarvan ongeveer 52% van gerealiseerd. In provincie Utrecht zijn de volgende projecten gebouwd: Houten (3 turbines – 6 MW), Lopik (3 turbines – 6 MW), Nieuwegein (5 turbines – 10 MW), Mijdrecht (1 turbine – 3 MW) en Vianen (3 turbines – 9 MW).

Windenergie leent zich bij uitstek om omwonenden of burgers van de gemeente mee te laten participeren. Voor Windpark Goyerbrug zijn uitgebreide participatiemogelijkeheden.

Wanneer windenergie een thema is, gaan mensen altijd op zoek naar alternatieven. Kunnen we die groene stroom niet met zon opwekken of met kleine windturbines of met windenergie op zee? Het antwoord op deze vraag is: dat kan niet. Onze energiebehoefte is simpelweg te groot om zonder windenergie op land toe te kunnen. Wanneer we op alle daken zonnecellen zouden leggen, dan nog kunnen we maar voor 10 procent in onze energiebehoefte voorzien. Om één grote windturbine te vervangen, zijn tenminste 10.000 kleine windturbines nodig. Wind op zee is – inclusief netaansluitingskosten – twee maal zo duur als wind op land.. En biomassaprojecten zijn complex en risicovol om te realiseren. Er zijn dus gewoon onvoldoende alternatieven. We hebben windenergie op land nodig.

Naast vervuiling en afhankelijkheid van het buitenland, zijn er allerlei ongewenste effecten door opwekking van elektriciteit op conventionele wijze. Een aantal voorbeelden zijn:

 • aardbevingen (denk aan Groningen)
 • catastrofale olierampen (denk aan de Golf van Mexico)
 • mijnongevallen (denk aan Turkije en China)
 • oorlogen (denk aan Irak en Soedan)
 • kernongevallen (denk aan Fukushima en Tsjernobyl)
 • enzovoorts

Ondanks mooie beloften uit het verleden worden deze negatieve effecten niet minder. Hoe schaarser de grondstoffen zijn, hoe meer negatieve effecten er zijn.

In tegenstelling tot wat sommige politici en media u willen doen geloven, is windenergie op land een goedkope manier van energieopwekking. De particuliere consument betaalt ongeveer 22 eurocent per kWh. Eén kWh opgewekt door een windturbine kost ongeveer 7 eurocent. Het transport van de elektriciteit kost ongeveer 4 eurocent. De overheid ontvangt van ieder kWh opgewekte duurzame windenergie dus ongeveer 11 eurocent aan (energie)belasting. Omdat de marktprijs van elektriciteit ongeveer 5 eurocent/kWh is. Heeft windenergie 2 eurocent/kWh aan subsidie nodig. Netto ontvangt de overheid dus ongeveer 9 eurocent/kWh aan belasting bij de opwekking van windenergie. Zo levert windenergie de overheid jaarlijks tientallen miljoenen euros op. Naast de lage kosten is een ander voordeel dat de prijs van windenergie vooral wordt bepaald door de investering in de windturbines zelf. Dat betekent dat elektriciteit, die wordt opgewekt door een windturbine, tenminste 25 jaar lang niet in prijs hoeft te stijgen. Bij opwekking met kolen, gas en uranium fluctueert de prijs altijd wel.

Er zijn ook nadelen aan windenergie. De nadelen van windenergie beperken zich tot geluidsoverlast, slagschaduwoverlast en horizonvervuiling. Voor geluids- en slagschaduwoverlast zijn wettelijke normen voor. Horizonvervuiling is een subjectief begrip. Voor inpassing in het landschap pleiten landschapsarchitecten en overheden er voor om turbines zoveel mogelijk langs bestaande infrastructuur te plannen, zoals bijvoorbeeld snelwegen, spoorwegen en kanalen. Wanneer windparken worden gerealiseerd in gebieden waar niet veel mensen wonen, zal de overlast sowieso tot een minimum beperkt blijven. Daarom is Windpark Goyerbrug gepland in een rechte lijnopstelling langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De tussenliggende afstanden zullen nagenoeg gelijk zijn waardoor er een zo rustig mogelijk beeld voor de omgeving ontstaat.

20 jaar geleden behoorde Nederland samen met Denemarken en Duitsland tot de top in de wereld als het ging om windturbineproductie. Door slecht beleid en ongunstige marktcondities is deze positie helaas verloren gegaan. In Denemarken en Duitsland werken ondertussen meer dan honderdduizend mensen in de windsectorbranch. Windparken die in Nederland gerealiseerd worden, moeten hier ook worden onderhouden. Dat gebeurt door Nederlanders. In Nederland zijn er duizenden mensen werkzaam in de windenergiesector. Zij doen dit werk met passie en overtuiging.

Er zijn een beperkt aantal landen in de wereld met grote energievoorraden. Landen zijn hierdoor afhankelijk van elkaar. Deze belangen leiden tot spanningen en conflicten. Het leidt er ook toe dat sommige landen indirect invloed hebben op de politiek van een ander land. Het meest actuele voorbeeld hiervan is misschien wel Oekraïne. Dat land is voor haar gastoelevering bijna geheel afhankelijk van Rusland. Ook Nederland importeert ieder jaar steeds meer gas uit Rusland. Nederland is sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw verslaafd aan aardgas. Onze infrastructuur is daar volledig op ingericht. Nu ons eigen gas opraakt, worden ook wij steeds afhankelijker van het buitenland.

Het Project

Windpark Goyerbrug zal bestaan uit de modernste en technologisch meest vooraanstaande windturbines van dit moment. De turbines worden geleverd door een gerenommeerde turbinefabrikant. Deze windturbines kenmerken zich door een hoge elektriciteitsproductie, hoge efficiëntie, lage (maatschappelijke) kosten en een relatief laag geluidsniveau.

Specificaties

De structuurvisie van Provincie Utrecht en de structuurvisie van gemeente Houten bieden maximaal ruimte aan 4 windturbines langs het Amsterdam-Rijnkanaal op de locatie van Windpark Goyerbrug. Wij zijn voornemens om 4 windturbines te realiseren in 2021.

Windpark Goyerbrug gaat met 67 GWh/jaar meer duurzame energie opwekken dan dat alle huishoudens van gemeente Houten gezamenlijk verbruiken (dat is namelijk 50 GWh/jaar). De windturbines krijgen een maximale rotordiameter van 150 meter en een maximale ashoogte van 166 meter. De windturbines staan gepland in het verlengde van het Amsterdam-Rijnkanaal. Bekijk hier de exacte locatie van het windpark.

Het windpark bestaat straks uit de modernste en technologisch meest vooraanstaande windturbines van dit moment. De windturbines worden geleverd door een gerenommeerde fabrikant. Deze windturbines kenmerken zich door een hoge elektriciteitsproductie, hoge efficiëntie, lage (maatschappelijke) kosten en een relatief laag geluidsniveau. Het windpark kan jaarlijks meer dan 37.500 ton CO2 uitsparen.

Windpark Goyerbrug draag 22 tot 34 % bij aan de provinciale doelstelling met betrekking tot windenergie op land (65,5 MW in 2020). Windpark Goyerbrug wekt met 241 TJ/jaar meer op dan het elektrisch verbruik van alle huishoudens in gemeente Houten bij elkaar (218 TJ/jaar). Windpark Goyerbrug is met afstand het grootste duurzame energieproject van  gemeente Houten en een van de grotere projecten van Provincie Utrecht.

Geluid

Windturbines maken geluid. Het geluid wordt vooral veroorzaakt door de turbulentie die ontstaat rondom de bladen. Dit veroorzaakt een suizend geluid. Door technologische vernieuwingen worden de windturbines steeds stiller. De geluidsnormen waaraan windparken dienen te voldoen, zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. De wetgeving met betrekking tot geluid voor windturbines is enige tijd geleden veranderd. Voor windturbinegeluid is de zogenaamde Lden 47 en Lnight 41 normering van toepassing. Dit betekent dat over een jaar gezien de gemiddelde geluidsdruk over niet hoger dan 47 dB(A) voor de dagperiode (24-uur) en niet hoger dan 41 dB(A) voor de nachtperiode (tussen 23:00u en 07:00u) mag zijn.

Windturbines zijn uitgerust met verschillende geluidsmodi. Indien het wettelijke geluidsniveau overschreden dreigt te worden, dan kan een turbine ‘een tandje zachter’ worden gezet, zodat er minder geluid geproduceerd wordt. Windpark Goyerbrug heeft de geluidssituatie onderzocht. De conclusie van dit onderzoek is dat het windpark aan alle wet- en regelgeving voor geluid voldoet. Toepassing van geluidsmodi is noodzakelijk. Zodoende wordt geborgd dat de norm niet overschreden wordt.

Verder worden de bladen van de windturbines uitgerust met zogenaamde ‘uilenveren’. Hierbij worden stroken materiaal op de bladen gemonteerd die ervoor zorgen dat er minder turbulentie rondom de bladen ontstaat. Hierdoor wordt het geluidsniveau verder naar beneden gebracht. De toepassing van deze ‘uilenveren’ was een aantal jaar geleden nog revolutionair. Maar tegenwoordig heeft deze technologie zich bewezen.

Verder spreekt het voor zich dat windturbines stil zijn wanneer het niet of nauwelijks waait. Dus op die fijne zomeravonden dat u tot laat in de avond buiten kunt zitten en het zo’n lekker loom en windstil weer is, zijn de turbines niet hoorbaar omdat ze dan stil staan. De meeste wind en dus geluid is er in het einde van het najaar.

Slagschaduw

De ronddraaiende bladen van een windturbine werpen als de zon schijnt een schaduw op de omgeving. Dit wordt slagschaduw genoemd. Slagschaduw reikt het verst als de zon laag staat. Dat is met name het geval in de winter en in de ochtend- en avonduren. Als slagschaduw op een raam van bijvoorbeeld een woning valt, kan de afwisseling van donker en licht als hinderlijk worden ervaren. De frequentie, de intensiteit en de duur van de slagschaduw bij een locatie bepalen de mate van hinder.

De wet stelt over slagschaduw het volgende:

“Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering is de windturbine voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten voorzover de afstand tussen de windturbine en de gevoelige objecten minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden en voorzover zich in de door de slagschaduw getroffen uitwendige scheidingsconstructie van gevoelige gebouwen of woonwagens ramen bevinden. De afstand geldt van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het gevoelige object.” Kortom, er geldt een slagschaduwnorm van 6 uur per jaar.

Windpark Goyerbrug wordt, zoals de wet voorschrijft, uitgerust met een automatische stilstandvoorziening. Dit zorgt ervoor dat de slagschaduwduur binnen de wettelijke norm blijft. Op het moment dat er meer slagschaduw is, dan wettelijk toegestaan, wordt de turbines automatisch uitgeschakeld. Zodra slagschaduw is verdwenen, gaat de rotor weer draaien en wordt weer duurzame energie opgewekt.

Klik hier om de berekende slagschaduwcontour te zien in het minst gunstige scenario (maximale ashoogte van 166 meter en maximale rotordiameter van 150 meter). Voor de huishoudens die binnen deze contour liggen en ramen in de betreffende gevel hebben, zullen de turbines indien nodig stil gezet worden.

Flora en fauna

Bureau Waardenburg heeft onderzoek verricht en rapport opgemaakt van de ecologische effecten van Windpark Goyerbrug. De studie heeft Windpark Goyerbrug getoetst aan de Natuurbeschermingswet. Het rapport beoordeelt de effecten van het windpark op met name vogels en vleermuizen maar ook overige fauna en flora. In het bijzonder is gekeken naar de gevolgen van de aanwezigheid van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) nabij het windpark. Een flora en fauna rapportage maakt doorgaans onderdeel uit van de ontwikkeling van een windpark.

De realisatie van Windpark Goyerbrug heeft geen effect op broedvogels, niet-broedvogels, habitattypen of soorten welke in het rapport worden vermeld en vallen onder de Habitatrichtlijn waarvoor Natura 2000-gebieden in de omgeving zijn aangewezen. Significant negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden zijn met zekerheid uitgesloten.

De fundamenten, de masten en de machinehuizen van turbines 1, 2, 3 en 4 liggen allen buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Turbine 1 en 2 draaien niet over het NNN. Turbines 3 en 4 draaien voor het grootste deel niet over het NNN. De mogelijke overdraai van turbines 3 en 4 is beperkt omdat de masten van deze turbines op redelijke afstand van het Natuurnetwerk Nederland staan.

Het verstoren en vernietigen van vogelnesten die in gebruik zijn, moet voorkomen worden om overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen. Dit kan door het rooien van beplanting en (voorbereidende) bouwwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Voor het broedseizoen wordt in het kader van de natuurwetgeving geen standaard periode gehanteerd. De lengte en de aanvang van het broedseizoen verschilt per soort. Globaal moet voor het broedseizoen rekening gehouden worden met de periode half maart tot september.

Om het aantal vleermuisslachtoffers te beperken, wordt een stilstandvoorziening toegepast. Daarnaast wil Windpark Goyerbrug ook aanvullend vleermuisonderzoek gaan uitvoeren. Hierbij wordt op verschillende hoogtes van de windturbines de activiteit van verschillende soorten geven. Dit levert thans ontbrekende kennis op over het vliegbereik van verschillende soorten vleermuizen.

Door Provincie Utrecht is besloten om ontheffing te verlenen van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming voor zover dit betreft het doden van vogels en vleermuizen.

Ruimtelijke onderbouwing

Windpark Goyerbrug is zo goed als mogelijk ingepast in het landschap. De windturbines staan gepland evenwijdig aan de zuidkant van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten en Wijk bij Duurstede. Het windpark zal bestaan uit vier windturbines. De tussenliggende turbineafstanden zullen nagenoeg gelijk zijn. Verder hebben de turbines door de grote rotordiameter een laag toerental. Door dit lage aantal omwentelingen per minuut, ontstaat een rustiger beeld.

De locatie is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) van Provincie Utrecht. Ook is de locatie opgenomen in de structuurvisie van gemeente Houten (Structuurvisie Eiland van Schalkwijk, zie onderstaande links).

Klik hier voor relevante informatie uit het provinciale beleid.

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk / gemeente Houten (noordelijk deel Windpark Goyerbrug)
Structuurvisie Eiland van Schalkwijk / gemeente Houten (zuidelijk deel Windpark Goyerbrug)

Het plangebied ligt niet in een gebied dat in het Barro is aangewezen. De volgende Barro-gebieden liggen in de buurt (klik hier voor de kaart):

 • ‘Grote Rivieren’. Dit gebied ligt op circa 0,3 kilometer ten zuiden van het plangebied. Het betreft hier de rivier de Lek.
 • ‘Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde’. Het betreft hier de Romeinse Limes. Dit gebied ligt op circa 1,3 kilometer ten noordoosten van het plangebied.
 • ‘Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde’. Het betreft hier de Nieuwe Hollandse Dit gebied ligt op circa 3,4 kilometer ten zuidwesten van het plangebied.

De windturbines liggen in het radarverstoringsgebied. Hierdoor was aanvullend onderzoek noodzakelijk. Het betreft in dit geval de radarverstoringsgebieden Soesterberg, Volkel, Nieuw Milligen en Herwijnen. Deze zijn door TNO onderzocht. Er treden geen belangrijke nadelige gevolgen voor de radar op. De verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Defensie is ondertussen door Windpark Goyerbrug ontvangen.

Externe Veiligheid

Faalrisico’s bij windturbineparken worden onderzocht in een rapport externe veiligheid.

Het plaatsgebonden risico (PR) wordt uitgerekend aan de hand van de zogenaamede PR 10-5 contour en de PR 10-6 contour. Voor Windpark Goyerbrug ligt de PR 10-5 contour op 75 meter. Binnen deze contour zijn geen beperkt kwetsbare objecten aanwezig. Een voorbeeld van een beperkt kwetsbaar object: verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare. Voor Windpark Goyerbrug ligt de PR 10-6 contour op 241 meter. Binnen deze contour zijn geen kwetsbare objecten aanwezig. Een kwetsbaar object is bijvoorbeeld een woning die geen beperkt kwetsbaar object is. Binnen de PR 10-6 contour (op 241 meter) liggen twee huizen die niet meegenomen hoeven te worden in de analyse. Er zijn geen omwonenden van derden die binnen de PR 10-6 contour liggen. Daarmee is aan een belangrijke voorwaarde met betrekking tot de vergunningsverlening voldaan.

Ook is onderzocht wat de bijdrage van windturbines is ten aanzien van de ongevallenfrequenties op het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit ongevallen risico neemt door de bouw van de windturbines met 2,72% toe. De wetgever staat een stijging van het risico van minder dan 10% toe. De toename van het groepsrisico en het plaatsgebonden risico door windturbines vormt daarom geen belemmering.

De algehele conclusie van dit onderzoek is dat wordt voldaan aan de wettelijke normen en de overige richtwaarden voor externe veiligheid.

Participatieplan

Windpark Goyerbrug wil met de omgeving delen. Alle omwonenden en inwoners van omliggende gemeenten van Windpark Goyerbrug (Houten, Wijk bij Duurstede, Culemborg, Bunnik en Buren) kunnen financieel meedoen aan het windpark.

Participatieplan

Al zolang Windpark Goyerbrug onderdeel is van het publieke debat, willen de initiatiefnemers financiële participatie van burgers mogelijk maken. Windpark Goyerbrug vindt draagvlak voor windenergie van groot belang en denkt dat (financiële) participatie hieraan kan bijdragen. Ook vinden de initiatiefnemers dat mensen uit de omgeving moeten kunnen meeprofiteren van het windpark. Om dit te faciliteren is de bedoeling dat één van de windturbines in eigendom komt van burgers. Dit kan geregeld worden via een nog op te richten coöperatie of een andere organisatievorm. Burgers uit de buurt en geïnteresseerden uit omliggende gemeenten worden uitgenodigd om hierover mee te denken.

Burgers uit de gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede, Culemborg, Bunnik en Buren worden in de gelegenheid gesteld om een participatie te kopen. Deze participatie heeft een maximale omvang van 3.000 kWh/jaar. Deze maximale omvang is gebaseerd op het gemiddeld elektrisch verbruik per huishouden. Door deze participatie kunnen burgers hun huishoudelijke elektrisch verbruik vergroenen.

Omwonenden binnen een straal van 1.500 meter kunnen afhankelijk van de afstand tot de windturbines korting krijgen op de elektriciteit geproduceerd door de coöperatieve windturbine. De participatiekorting draagt een afstandselement of staffel in zich. Zodoende krijgen omwonenden die dichterbij wonen een groter voordeel ten opzichte van omwonenden die verder van het windpark vandaan wonen. De staffel zal minimaal gelijk zijn aan hetgeen jaren geleden reeds aan omwonenden is toegezegd.

 • Bij een afstand van minder van 500 tot het windpark geldt een korting van 100%.
 • Bij een afstand van 500 tot 750 meter tot het windpark geldt een korting van 75%.
 • Bij een afstand van 750 tot 1.000 meter tot het windpark geldt een korting van 50%.
 • Bij een afstand van 1.000 tot 1.500 meter tot het windpark geldt een korting van 25%.

Mogelijk wordt de straal van 1.500 meter aangaande de participatiekorting verder verruimd. Dit hangt onder andere af van de te verkrijgen SDE-subsidie en de kosten van het project. Wellicht is ook een andere staffel mogelijk. In samenspraak met belangstellenden zal de participatie definitief vorm krijgt. Als u belangstelling heeft om mee te denken, meldt u dan hieronder aan.

Ligging

Op deze kaart ziet u waar Windpark Goyerbrug zich zal bevinden.

Initiatiefnemers

Windpark Goyerbrug is een initiatief van Windpark Goyerbrug bv.

Initiatiefnemers Windpark Goyerbrug

Windpark Goyerbrug bv

De initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug is Windpark Goyerbrug bv. Dit bedrijf is opgericht door drs ing Ruben Berendts. Ruben (41 jaar) studeerde technische bedrijfskunde en bedrijfskunde. Hij studeerde af op waarderingsmethodieken voor windparken. Daarna werkte hij bij adviesbureau Ecofys, windturbinefabrikant Vestas en bij energiemaatschappij Eneco. Tien jaar geleden richtte hij Blue Bear Energy op. Samen met zijn compagnon ir Brendan Williams, begeleidde hij over de jaren meer dan 50 windenergieprojecten. Naast advieswerkzaamheden in de windsector, ontwikkelen zij vijf windparken voor eigen rekening en risico. Ruben woont samen met Hannah en hun kinderen Milou, Felix en Thomas in Houten.

Landeigenaren

Familie Vernooij woont op de boerderij “Den Oord” aan de Beusichemseweg in Schalkwijk. Hier heeft Familie Vernooij al decennia een melkveebedrijf. Naast een hoge melkproductie zijn de Hedra Holstein koeien van Eef en Arjen Vernooij ondermeer bekend van de Melkunie – “ik heb nog zo gezegd geen bommetje”- reclame. Bij de locatie langs het Amsterdam-Rijnkanaal waar turbine twee gebouwd gaat worden, stond vroeger een kersenboomgaard en werd hier jaarlijke het kersenfestival georganiseerd. Verder wonen ook Rozemarijn, Renske, Auke, Durk en Noortje op “Den Oord”. Familie Verhoef woont aan de Provinciale Weg in Schalkwijk. Ook familie Verhoef runt al vele jaren een melkveebedrijf. De toekomstige windturbine is een welkome aanvulling op het agrarisch bedrijf en zorgt voor de noodzakelijke diversificatie. Arie en Angela wonen met hun gezin op de boerderij.

Contact

Windpark Goyerbrug BV

Ruben Berendts
ruben.berendts@bluebearenergy.com
+31 (0)6 411 933 06

 

Nieuws

10 september 2019

Windpark Goyerbrug organiseert excursie

Windpark Goyerbrug nodigt omwonenden, raadsleden en belangstellenden uit voor een excursie om windturbines te bekijken die in de aangevraagde omgevingsvergunning van Windpark Goyerbrug passen. De turbines in de vergunningsaanvraag hebben een ashoogte van minimaal 145 en maximaal 166 meter. Tijdens de excursie kunnen dergelijke windturbines gezien en gehoord worden. In Duitsland wordt er een wandeling tussen de turbines gemaakt.

De excursie vindt plaats op zaterdag 28 september 2019. Het programma is als volgt:

Aanwezig: 07:50 uur bij de Hefbrug in Houten
Vertrek uit Houten: 08:00 uur
Aankomst turbinelocatie in Nederland: ca 10:00 uur
Aankomst turbinelocatie in Duitsland: ca 11:30 uur
Vertrek terug naar Houten: 14:00 uur
Terug in Houten: ca 17:00 uur

Wilt u meegaan met de excursie? Meldt u zich dan vóór 18 september as aan door een email te sturen naar ruben.berendts@bluebearenergy.com. Vermeld bij uw aanmelding uw adresgegevens en of u met één of twee personen komt. Als er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen in de bus zijn, dan krijgen omwonenden die dichter bij Windpark Goyerbrug wonen voorrang. Voor gemeenteraadsleden zijn ook een aantal plaatsen gereserveerd.

Voor de lunch wordt gezorgd. In de bus is een toilet aanwezig.

De turbines die worden bezocht staan in Drenthe (Nederland) en Niedersachsen (Duitsland).

5 september 2019

College van B&W vraagt raad om vergunning Windpark Goyerbrug te verlenen

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug en de kaders voor een windfonds vast te stellen. Eén van de kaders is dat er in het windfonds totaal € 150.000,- komt. De raad gaat op 1 oktober een definitief besluit nemen over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van het windpark en het opzetten van een windfonds.

Windpark Goyerbrug heeft in januari 2019 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om vier windmolens te mogen plaatsen bij de Goyerbrug. Het windpark kan 67 GWh (Gigawattuur) duurzame energie opwekken.

Op 28 mei gaf de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af over het windpark. Hierna heeft de ontwerpvergunning zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze terinzagelegging zijn er 23 zienswijzen ontvangen van 86 verschillende partijen. Op basis van de ingekomen zienswijzen vraagt het college aan de raad om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Hierbij is rekening gehouden met de zienswijzen.

2 juli 2019

Gemeente Houten organiseert thema-avond planschade / handhaving

Gemeente Houten wil omwonenden en belanghebbenden de gelegenheid geven om kennis op te doen van twee thema’s inzake windenergie die deze avond aan de orde zullen komen.

1) Planschade:

Planschadedeskundige Kees van der Lee van SAOZ vertelt over planschade-trajecten bij windenergieprojecten. Annemarie Maris van de gemeente Houten kan vragen beantwoorden over hoe planschade aangevraagd kan worden binnen gemeente Houten.

2) Handhaving:

Edwin Koolhof van de gemeente en Koen Snelders en Wouter Bulthuis van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) vertellen hoe een handhavingsproces om te toetsen aan wettelijke normen standaard is ingericht. Initiatiefnemer Ruben Berendts van Windpark Goyerbrug geeft aan welke maatregelen er genomen worden om de regels voor windmolens te volgen.

De avond vindt plaats op 16 juli 2019 in buurtcentrum de Ploeg, Beusichemseweg 51 in ’t Goy en start om 19.30 uur. U kunt zich via gemeente Houten aanmelden. Wilt u deelnemen aan de thema-tafelavond? Stuur een mail naar gemeentehuis@houten.nl om u aan te melden.

21 juni 2019

Windpark Goyerbrug organiseert informatieavond financiële participatie

Op dinsdagavond 2 juli 2019 organiseert Windpark Goyerbrug een informatieavond over financiële participatie. U bent van harte uitgenodigd om meer te horen over windenergie en participatie mogelijkheden. De tweede helft van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om uw wensen ten aanzien van financiële participatie aan te geven. Het programma ziet er als volgt uit:

19:30 – 19:35 Welkom – openingswoord

19:35 – 20:15 Presentatie dhr Chris Westra – expert windenergie met meer dan 45 jaar ervaring!

20:15 – 20:45 Presentatie dhr Sybrand de Boer – Windcentrale, landelijk opererende windenergie coöperatie.

20:45 – 21:00 pauze – koffie / thee / drankje

21:00 – 21:30 Presentatie dhr Ruben Berendts – initiatiefnemer Windpark Goyerbrug

21:30 – 22:00 Brainstorm sessie ‘hoe optimaliseer ik een draagvlakplan?’

22:00 – 22:05 Samenvatting en afsluiting

22:05 – 22:30 Hapje / drankje

U kunt deelnemen door aan te melden via de link op de homepage ‘Participeren: meld je aan!’ Wij hopen u dan te zien.

13 juni 2019

Ontwerpbesluit Windpark Goyerbrug ligt ter inzage

Het ontwerpbesluit voor Windpark Goyerbrug en de stukken die daar deel van uitmaken liggen van 13 juni 2019 tot en met 24 juli 2019 ter inzage. U kunt uw zienswijze bij gemeente Houten kenbaar maken. Met een zienswijze kunt u bijvoorbeeld aangeven waarom u Windpark Goyerbrug wel of geen goed idee vindt. Meer informatie vindt u op de volgende webpagina van gemeente Houten:

https://www.houten.nl/burgers/natuur-milieu-en-duurzaamheid/duurzaamheid/energie/windpark-goyerbrug/

Het ontwerpbesluit en de relevante stukken kunt u hieronder downloaden:

3 juni 2019

College neemt ontwerpbesluit Windpark Goyerbrug

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten heeft 3 juni 2019 besloten om – in lijn met het raadsbesluit van 28 mei 2019 – het ontwerp van de omgevingsvergunning vast te stellen. Dit ontwerpbesluit wordt binnenkort ter inzage gelegd zodat belanghebbende hun zienswijze bij gemeente Houten kenbaar kunnen maken.

28 mei 2019

De gemeenteraad geeft ontwerpverklaring van geen bedenkingen af voor Windpark Goyerbrug

De gemeenteraad van Houten heeft op 28 mei 2019 besloten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug. Een verklaring van geen bedenkingen is een instemming van een bestuursorgaan noodzakelijk voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

Voor Windpark Goyerbrug stemden de fracties van GroenLinks, ChristenUnie, CDA, VVD, D’66 en Houten Anders. Tegen Windpark Goyerbrug stemden de fracties van ITH, SGP en PvdA. 19 gemeenteraadsleden stemden voor en 8 gemeenteraadsleden stemden tegen. Daarmee is een ruime meerderheid van 70% voor de komst van Windpark Goyerbrug.

Met deze ontwerpverklaring kan het college de ontwerpvergunning vaststellen. Daarna komt de ontwerpvergunning voor Windpark Goyerbrug zes weken ter inzage te liggen. Er kunnen zienswijzen ingediend worden. De ter inzage periode loopt van 13 juni 2019 tot en met 24 juli 2019. Hierna worden de zienswijzen beoordeeld en wordt er een nota van antwoord opgesteld. Aan de raad wordt daarna gevraagd een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Naast het besluit over de ontwerpverklaring stemde de gemeenteraad ook over een amendement en drie moties met betrekking tot Windpark Goyerbrug. Het amendement om het windfonds aan te passen en een motie om het participatieplan aan te passen, konden ook op een meerderheid van de raad rekenen.

Zie hieronder de raadsstukken waarover besloten is:

Zie hieronder het amendement en de moties waarover gestemd is:

25 februari 2019

Windpark Goyerbrug organiseert informatiebijeenkomsten

Op 12, 13 en 14 maart 2019 organiseert Windpark Goyerbrug informatiebijeenkomsten. Alle omwonenden tot 2,5 kilometer afstand van het windpark hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Er is voor hen iedere avond vrije inloop tussen 19:00u en 21:00u. De bijeenkomsten vinden plaats in een verwarmde tent in een weiland van familie Vernooij nabij de kruising van de Beusichemseweg en de Zuwedijk in Schalkwijk. Er is parkeergelegenheid in het weiland.

Er zijn diverse zijn experts aanwezig op het gebied van onder andere windenergie, geluid, slagschaduw, visualisaties, ruimtelijke ordening, duurzame doelstellingen, flora en fauna, externe veiligheid, juridische zaken, participatie, windtechnologie en civiele werken. Vragen over deze en andere onderwerpen worden door de experts zo goed als mogelijk beantwoord. Provincie Utrecht laat middels een 3D visualisatie-tool zien hoe het windpark er vanuit de omgeving uit kan zien. Via deze tool kunnen de windturbines vanuit meerdere punten / adressen bekeken worden. Ook de gemeente Houten is aanwezig. Er is ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen over het proces en de planning.

12 januari 2019

Windpark Goyerbrug dient aanvraag omgevingsvergunning in

Windpark Goyerbrug bv heeft zaterdag 12 januari 2019 een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Houten om vier windmolens te mogen bouwen langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De turbines komen in een lijnopstelling ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten en Wijk bij Duurstede. Met de turbines kan Windpark Goyerbrug jaarlijks 67 GWh aan duurzame energie produceren. Dat is genoeg om het totale huishoudelijk elektrisch verbruik van gemeente Houten te verduurzamen. Na realisatie van Windpark Goyerbrug wordt in Houten 2,7 keer meer duurzame energie opgewekt dan nu.

Stappen in de procedure
Nu de vergunningsaanvraag is ingediend, wordt de aanvraag door de gemeente Houten beoordeeld of deze compleet is. Voordat het college van B&W een definitief besluit neemt, volgen een aantal stappen. Het gaat dan onder andere om toetsing van de vergunningsaanvraag aan wet- en regelgeving, de inspraak- en beroepsprocedure en de informatievoorziening richting omwonenden. Informatie hierover wordt verstrekt door de gemeente.

Financiële participatie
Een belangrijk stap in deze fase is ook het vormgeven van de financiële participatie. ‘Het is de bedoeling dat één van de windturbines in eigendom van mensen uit de buurt komt’, zegt Ruben Berendts van initiatiefnemer Windpark Goyerbrug bv. ‘Burgers uit de buurt worden uitgenodigd om hierover mee te denken en financieel mee te doen. Zo kunnen de mensen uit de omgeving mee profiteren van de opbrengsten.’ Begin maart organiseert Windpark Goyerbrug enkele informatiebijeenkomsten. Dan worden de plannen verder toegelicht en de eerste ideeën over participatie bij belangstellenden opgehaald. Bij deze gelegenheid zijn experts aanwezig om toelichting te geven op de diverse thema’s rond windenergie.

Meer informatie is te vinden op deze site: www.windparkgoyerbrug.nl en op www.houten.nl/windparkgoyerbrug

10 januari 2019

Collegebesluit op aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling

Varianten m.e.r.-procedures

Voordat een windproject de vergunningsaanvraag kan indienen, dient te worden vastgesteld welke m.e.r.-procedure er van toepassing is. Er zijn – simplistisch gezegd – drie verschillende soorten m.e.r.-procedures.

 1. Windparken kleiner dan 15 MW en die bestaan uit minder dan 10 windturbines, vallen in categorie 1 – vormvrije m.e.r.-beoordeling.
 2. Windparken groter dan 15 MW of die bestaan uit 10 windturbines of meer, vallen in categorie 2 – m.e.r.-beoordeling.
 3. Windpark die bestaan uit 20 windturbines of meer, vallen in categorie 3 – plan m.e.r. / project m.e.r..

De wet bepaalt in welke categorie het windpark valt. Toch is het bevoegd gezag (in dit geval gemeente Houten) verplicht om te onderzoeken of er redenen zijn om af te wijken van de voorgeschreven categorieën. Windpark Goyerbrug valt in de tweede categorie (formeel: Categorie 22.2, onderdeel D Besluit m.e.r.)

Voor meer informatie zie ook:  https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/procedurehandleiding/wanneer-beoordeling/besluit-0/#Gevallen

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Houten heeft besloten dat Windpark Goyerbrug geen m.e.r.-procedure hoeft te doorlopen. Dit besluit is de conclusie van de beoordeling van de door Windpark Goyerbrug ingediende notities (aanmeldingsnotitie en oplegnotitie).

Motivering besluit

Volgens gemeente Houten is er sprake van gedegen en uitgebreide onderzoeken en notities. Er wordt niet getwijfeld aan de juistheid van (de conclusies in) de onderzoeken. Uit de notities en onderzoeken blijkt dat Windpark Goyerbrug bij het toepassen van mitigerende maatregelen geen belangrijke cumulatieve effecten veroorzaakt en/of belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Ook stelt het college dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die aanleiding geven om (toch) een m.e.r.-procedure te moeten doorlopen.

2 december 2018

Visualisaties Windpark Goyerbrug

Om een beeld te geven hoe Windpark Goyerbrug eruit kan zien, heeft Windpark Goyerbrug visualisaties laten maken. Deze visualisaties zijn gebaseerd op een turbine met een ashoogte van 166 meter en een rotordiameter van 150 meter. Dit is de grootste turbine dit past in de bandbreedte van mogelijke turbinetypes die door Windpark Goyerbrug zal worden aangevraagd.

Voor de visualisaties is gebruik gemaakt van multifunctionele spiegelreflexcamera’s (Nikon en Canon) en van software van WindPRO v 3.1.633. Alle specificaties (zoals sluitertijd, brandpuntsafstand, richting, exacte locatie, opnamemoment, ISO-waarde) zijn per visualisatie gegeven. Klik hieronder om de visualisaties te downloaden.

Hieronder ziet u een visualisatie vanaf de Lekdijk-West:

(meer…)

1 november 2018

Gemeente Houten organiseert gespreksavonden Windpark Goyerbrug

Gemeente Houten organiseert drie gespreksavonden over Windpark Goyerbrug. Deze avonden zullen plaatsvinden in Schalkwijk (maandag 12 november), ’t Goy (donderdag 15 november) en Cothen (maandag 19 november). In de uitnodiging naar omwonenden die binnen een straal van 2.500 meter rondom het windpark wonen, staat hierover het volgende:

De op handen zijnde vergunningsaanvraag is voor de gemeente het logisch moment om met de omgeving in gesprek te gaan over dit park. Juist omdat het college de belangen en zorgen van de omwonenden straks mee wil laten wegen in de besluitvorming.

en

Wethouder Hilde de Groot is deze avond aanwezig om uw belangen en zorgen te horen en uw vragen te
beantwoorden. Het is een open gesprek zonder agenda.

Voor vragen, opmerkingen of terugkoppelingen, kunt u een reactie sturen naar: gemeentehuis@houten.nl

24 september 2018

Provinciale Staten verwerpt motie SGP om geen Provinciaal Inpassingsplan op te hoeven stellen als er geen gemeentelijk draagvlak voor Windpark Goyerbrug is

Volgens artikel 9e van de Elektriciteitswet is de provincie verplicht om een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) te maken (lees: vergunning te verlenen) als een initiatiefnemer geen medewerking van de gemeente krijgt en vervolgens een verzoek tot medewerking bij de provincie indient. Een inpassingsplan vervangt (een deel van) het bestemmingsplan van de gemeente.

De letterlijke tekst van art 9e lid 2 uit de Elektriciteitswet luidt:
‘Provinciale staten geven in ieder geval toepassing aan de bevoegdheid op grond van het eerste lid indien een producent een voornemen tot de aanleg of uitbreiding van een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid schriftelijk bij hen heeft gemeld en de betrokken gemeente een aanvraag van die producent tot vaststelling dan wel wijziging van een bestemmingplan ten behoeve van de realisatie van dat voornemen heeft afgewezen.’

Wanneer de gemeenteraad van Houten in meerderheid besluit om geen medewerking aan de realisatie van Windpark Goyerbrug te verlenen, dan kan worden uitgelegd dat er geen draagvlak voor Windpark Goyerbrug in gemeente Houten is. In dat geval zal Windpark Goyerbrug zich tot Provincie Utrecht wenden en de provincie verzoeken een inpassingsplan op te stellen. Provincie Utrecht is – volgens de hierboven beschreven wetgeving – hiertoe verplicht.

De SGP heeft met het indienen van deze motie geprobeerd om deze verplichting tot het opstellen van een inpassingsplan – welke dus volgt uit de Nederlandse Wet – te omzeilen. De SGP stelt voor om geen inpassingsplan op te stellen wanneer lokaal draagvlak ontbreekt. De SGP gaat hierbij voorbij aan het feit dat Provinciale Staten geen moties kan aannemen die boven de Nederlandse Wet staan.

De motie om geen inpassingsplan op te hoeven stellen als er geen draagvlak in gemeente Houten bestaat voor Windpark Goyerbrug, is met meerderheid verworpen.

Voor de motie: 9, PVV(4), PvdD(2), SGP(2), 50+(1)
Tegen de motie: 40, VVD(9), D66(9), CDA(6), PvdA(5), SP(4), GroenLinks(4), CU(3)

Klik hier om het debat te zien.
Klik hier om de stemlijst te bekijken.

18 september 2018

Meerderheid gemeenteraad verwerpt motie SGP om Windpark Goyerbrug te verplaatsen

Tijdens de behandeling van het coalitieakkoord door de gemeenteraad van Houten, hebben SGP en ITH een motie ingediend die het college verzoekt onderzoek te doen naar een alternatieve locatie voor Windpark Goyerbrug. SGP en ITH vinden kennelijk dat Windpark Goyerbrug op een verkeerde locatie gepland is. SGP en ITH stellen voor een andere locatie in gemeente Houten te onderzoeken omdat zij van mening zijn dat windturbines beter langs snelwegen en bedrijventerreinen gerealiseerd kunnen worden. Deze mening is verder niet onderbouwd. Ook is niet aangegeven welke turbinelocaties SGP en ITH in gedachten hebben. Op het bedrijventerrein De Meerpaal (ten westen van Houten) kan in ieder geval geen windpark gerealiseerd worden. Daar ligt immers Windpark Houten al. Langs de A27 in de richting Vianen kan ook geen windpark gerealiseerd worden. Daar ligt immers Windpark Nieuwegein al. SGP is de afgelopen acht jaar consequent tegen windturbines binnen de gemeentegrens van gemeente Houten geweest.

De motie van SGP en ITH is verworpen:
Voor: 7 (indienders: SGP en ITH)
Tegen: 22 (alle andere partijen: CDA, VVD, Houten Anders, PvdA, D66, CU en Groen Links).
Klik hier voor de motie.

Dit is overigens niet de eerste keer dat de SGP probeert Windpark Goyerbrug te blokkeren. In het verleden heeft de SGP al twee maal geprobeerd Windpark Goyerbrug via een amendement te verhinderen. Ook toen was er geen meerderheid in de raad te vinden voor de ideeën van SGP en ITH.
Klik hier om het amendement uit 2011 te zien met het voorstel van SGP en ITH om het enige zoekgebied windenergie te schrappen.
Klik hier om het amendement uit 2011 te zien met het voorstel van SGP en ITH om het zoekgebied windenergie te schrappen omdat het ‘de landschappelijke kwaliteit tekort doet’.

Het staat iedereen vrij om welke locatie dan ook voor windenergie te onderzoeken. Maar deze onderzoeken zullen niet leiden tot aanpassing van 1) de structuurvisie Eiland van Schalkwijk 2) de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 3) de Provinciale Ruimtelijke Verordening 4) Coalitieakkoord 2018-2022 CDA-GroenLinks-VVD-CU 5) de doelstelling van gemeente Houten om 9% van het totale energieverbruik lokaal duurzaam op te wekken in 2018 6) de doelstelling van Provincie Utrecht van 65,5 MW aan opgesteld vermogen windenergie in 2020 7) de Rijksdoelstelling van 6.000 MW Wind op land in 2020.

1 juni 2018

Coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd: ‘we kiezen voor een tweede windpark’

Onder de titel ‘Duurzaam, ondernemend en dichtbij’ hebben CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie in Houten vandaag het coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd. Ook hebben de partijen laten weten hoe zij binnen het nieuwe dagelijks gemeentebestuur de portefeuilles van burgemeester en wethouders zouden willen verdelen. Hilde de Groot van GroenLinks wordt als wethouder duurzaamheid, buitengebied, volkshuisvesting, milieu en dierenwelzijn verantwoordelijk voor Windpark Goyerbrug.

In het coalitieakkoord staat letterlijk opgenomen:
We kiezen voor een tweede windmolenpark in de gemeente Houten. Dat is noodzakelijk om het klimaatprobleem het hoofd te kunnen bieden. Er ligt een concreet initiatief voor een windmolenpark met vier windmolens bij de Goyerbrug. Aantoonbaar draagvlak onder direct omwonenden is daarbij voor ons erg belangrijk.

en

De locatie Goyerbrug staat in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) van de provincie Utrecht benoemd als locatie voor de opwekking van windenergie door middel van windturbines. De Structuurvisie Eiland van Schalkwijk benoemt voor dit doel de zone langs het Amsterdam-Rijnkanaal

Kortom, er is voor het tweede windpark in gemeente Houten geen andere ruimte voorzien dan de locatie van Windpark Goyerbrug. Klik hier om het coalitieakkoord te lezen.

24 april 2018

Verklaring geen bezwaar ministerie van Defensie ontvangen

Naar aanleiding van het door TNO uitgevoerde radaronderzoek, heeft het ministerie van Defensie een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Er zijn geen beperkingen of aanvullende eisen gesteld anders dan de grenzen van het onderzoek aangegeven. Hiermee is vanuit de nationale overheid formeel de weg vrij gemaakt om 4 turbines langs het Amsterdam-Rijnkanaal te kunnen realiseren.

21 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Zie hieronder welke partijen wat zeggen over windenergie / Windpark Goyerbrug:

ChristenUnie: “Het tweede windmolenpark wordt zo snel mogelijk (mede) gerealiseerd.

GroenLinks: “Windenergie draagt bij aan het behalen van de doeltelling van de energietransitie. Het windpark Goyerbrug kan er komen op een manier waarbij de lessen van het huidige windpark goed worden meegenomen en omwonenden
meeprofiteren van de realisatie en exploitatie van het windpark. We vinden het belangrijk
om rekening te houden met vogels bij de ontwikkeling van windparken.

PvdA: “We staat open voor een dialoog over plaatsing van nieuwe windmolens, mits deze ruimtelijk
goed inpasbaar zijn en er voldoende draagvlak is bij omwonenden.

D66: “Ons belangrijkste speerpunt is het lokaal opwekken van duurzame energie. Wij willen een tweede
windmolenpark realiseren en minimaal 200 hectare aan zonneparken. Daarbij willen we omwonenden mee laten verdienen aan nieuwe wind- en zonneparken.

CDA: “Wij willen een energie-neutraal Houten in 2040. Door onverminderd te kiezen voor slimme maatregelen, zoals aardgasloze nieuwbouw, opwekken van zonne-energie, duurzaam (openbaar) vervoer en een tweede windpark, mits daar draagvlak voor is.

Houten Anders: “Het klimaat in Nederland verandert en wordt steeds extremer. We moeten ons aan dit veranderende klimaat en de effecten daarvan aanpassen. Dit is noodzakelijk om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten.

VVD: “Wij zijn tegen een nieuw windmolenpark in onze gemeente. De ervaringen met de windmolens bij de Meerpaal bevestigen dat een kritische houding op zijn plaats is. Een nieuw initiatief kan van ons dan ook alleen instemming krijgen indien er ruim voldoende draagvlak is van de direct omwonenden. In het geval dat er wel draagvlak is zullen we de aanleg en werking nauwlettend toetsen aan dan geldende kaders en gemaakte afspraken.

ITH:”Het heeft daarom de voorkeur van ITH om geen nieuwe windmolens in Houten te plaatsen. De komende jaren blijft ITH kritisch en zal zich inzetten om de overlast van de windmolens tot een minimum te beperken. Windturbines moeten niet geplaatst worden in dichtbevolkt gebied en ook niet op locaties waar naar verhouding minder wind is. Inkopen van groene energie opgewekt door windmolens die elders geplaatst zijn, heeft voor ITH de voorkeur.

SGP: “Grootschalige windenergie op zee, niet in een dichtbevolkte gemeente als Houten.

4 december 2017

Radarverstoringsonderzoek succesvol afgerond

TNO heeft opdracht gekregen om een radarverstoringsonderzoek uit te voeren. TNO heeft de verstoring op de primaire radar als gevolg van radarreflectie en schaduweffect berekend met behulp van het radarhinder simulatiemodel PERSEUS, volgens de toetsingsmethode, die op 1 oktober 2012 is ingevoerd. De radareffecten zijn onderzocht voor 1) het primaire verkeersleidingsradarnetwerk 2) MPR gevechtsleidingsradar Nieuw Milligen en 3) MPR gevechtsleidingsradar Herwijnen.

De conclusies van de rapporten voor zover deze militaire radarposten betreffen, zijn gerubriceerd en worden door TNO uitsluitend met het ministerie van Defensie en andere instanties gedeeld. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat aan alle normen voldaan wordt. Ten aanzien van de primaire verkeersleidingsradarnetwerk kan worden gesteld dat het bouwplan met een vermindering van de detectiekans tot 96% ruim voldoet aan de thans gehanteerde norm.

7 november 2017

Archeologisch onderzoek succesvol afgerond

Het archeologisch onderzoek ten behoeve van de realisatie van Windpark Goyerbrug is succesvol afgerond. De conclusies van het onderzoek stellen dat er ‘geen behoudenswaardige vindplaatsen’ aangetroffen zijn. Er is onvoldoende aanleiding voor vervolgonderzoek. De locaties kunnen worden vrijgegeven voor de realisatie van het windpark. De vrijgave is bekrachtigd door gemeente Houten.

27 augustus 2017

Start archeologisch onderzoek – graafwerkzaamheden op turbinelocatie 2 en 3

Als onderdeel van het archeologisch onderzoek, zullen er deze week graafwerkzaamheden op turbinelocaties 2 en 3 plaatsvinden. Naar aanleiding van een voorstudie, blijkt dat er aanvullend onderzoek nodig is voor turbinelocaties 2 en 3. Dit onderzoek vindt plaats door middel van een zogenaamd proefsleuvenonderzoek. Per turbinelocatie worden twee proefsleuven van 20 bij 2 meter kruislings aangelegd. Zodoende wordt per er locatie 76 m2 onderzocht. Het proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd onder het KNA-protocol 4003 – IVO-P uit de BRL SIKB 4000, en het opgestelde Programma van Eisen.

12 december 2016

Herijking provinciale plannen vastgesteld

Op 12 december 2016 hebben Provinciale Staten van Utrecht de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (Herijking 2016) vastgesteld.

De Herijking 2016 van het provinciaal ruimtelijk beleid heeft tot doel dat het geheel van ruimtelijk beleid en bijbehorende regels weer actueel is. In de herijking zijn diverse wijzigingen opgenomen. De grotere beleidswijzigingen betreffen de onderwerpen experimenteerruimte, duurzame energie, kernrandzones, detailhandel en landbouw. Deze herijking dient als anker voor de verdere ontwikkeling van windenergie in de provincie. Windpark Goyerbrug is voor de vierde maal op rij in de provinciale plannen opgenomen.

De Herijking 2016 is te vinden op: www.provincie-utrecht.nl/terinzage. Op deze provinciale site staat ook een viewer waarmee u de plannen op digitale wijze kunt raadplegen: ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl. Daarnaast staan de plannen op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl.

3 oktober 2015

Evaluatierapport Universiteit van Utrecht afgerond

De Universiteit van Utrecht heeft met de oplevering van een stevig rapport de evaluatie over de ontwikkeling en realisatie van Windpark Houten afgerond. Het doel van de evaluatie is 1) om te beoordelen of de duurzame doelstellingen gehaald zijn en 2) om te bepalen welke lessen getrokken kunnen worden ten behoeve van de ontwikkeling van een tweede windpark binnen de gemeentegrenzen. Het rapport bevat dan ook belangrijke verbeterpunten waarbij de realisatie van Windpark Goyerbrug rekening gehouden mee kan worden. Windpark Goyerbrug kijkt er naar uit om samen met omwonenden, gemeente en andere belanghebbende met deze verbeterpunten aan de slag te gaan. Klik hier om het rapport te bekijken.

20 februari 2015

Windpark Goyerbrug bv officieel opgericht

Windpark Goyerbrug bv is officieel opgericht. Windpark Goyerbrug bv is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en exploitatie van Windpark Goyerbrug. Uiterlijk in de eerste helft van 2016 zal deze besloten vennootschap de vergunning(en) aanvragen voor de bouw en exploitatie van 3 of 4 windturbines langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Het bedrijf zal ook verantwoordelijk zijn voor de uit te voeren onderzoeken, de financiering van de windturbines en de uitvoering van het draagvlakplan.

17 februari 2015

Inspraak Rondetafelgesprek: Windpark Goyerbrug moet worden gehoord

Komend half jaar zal er een uitgebreid onderzoek plaatsvinden naar Windpark Houten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Zij hebben hiervoor een plan van aanpak geschreven (klik hier voor het plan van aanpak). Het doel van dit onderzoek is tweeledig: 1) beoordelen of de doelstellingen ten aanzien van het windpark gehaald zijn en 2) bepalen welke lessen getrokken kunnen worden ten behoeve van de realisatie van een tweede windpark. Tijdens het Rondetafelgesprek (RTG) kregen belanghebbenden de mogelijkheid om hun visie te geven op dit plan van aanpak. Windpark Goyerbrug heeft inspraak geleverd om er zeker van te zijn in dit proces gehoord te worden (klik hier voor de inspraak van Windpark Goyerbrug). Na vragen van de gemeenteraad tijdens de RTG, hebben de onderzoekers aangegeven met Windpark Goyerbrug om de tafel te zullen gaan.

De kern van onze inspraak is dat wij gehoord willen worden in het onderzoek. Als direct belanghebbende bij de uitkomst van het onderzoek, zijn er namelijk diverse relevante zaken die wij bij de onderzoekers onder de aandacht willen brengen. Misschien wel het belangrijkste element voor draagvlak ligt in het feit dat Windpark Goyerbrug in een dunbevolkt gebied ligt. Bij Windpark Houten wonen 1.658 huishoudens op minder dan één kilometer afstand van het windpark. Bij Windpark Goyerbrug zijn dit slechts 37 huishoudens. Dit betekent dat er voor Windpark Goyerbrug geen maatwerkvoorschrift opgesteld hoeft te worden. Zo zal Windpark Goyerbrug middels de Lden 47 voldoen aan de wettelijke norm voor geluid. Daarnaast is het voor de onderzoekers relevant te weten dat het draagvlakplan van Windpark Goyerbrug ruimhartigere mogelijkheden tot financiële participatie biedt dan Windpark Houten. Verder zal Windpark Goyerbrug per windturbine bijna tweemaal meer duurzame energie opwekken dan Windpark Houten. Windpark Goyerbrug kost daarnaast ook nog eens minder subsidie per kWh geproduceerde groene stroom. Zo zijn er tal van onderwerpen waarop Windpark Goyerbrug zich in positieve zin onderscheidt van Windpark Houten. Deze en andere feiten willen wij graag met de onderzoekers delen.

12 januari 2015

Brief minister Kamp: medewerking provincie is verplicht

Minister Kamp heeft een brief verstuurd waarin hij duidelijk uitlegt dat medewerking van provincies aan windturbineparken verplicht is volgens artikel 9e van de Elektriciteitswet. Deze brief is geschreven naar aanleiding van een besluit van Provincie Gelderland. De provincie besloot eerder geen medewerking te hoeven verlenen aan windturbineparken als er geen draagvlak bestaat. Kamp stelt in zijn brief dat de provincies niet een dergelijke vrijheid hebben.

“Indien de provincie op grond van artikel 9e van de Elektriciteitswet bevoegd gezag is voor de ruimtelijke inpassing van een windmolenpark, is de enige grond waarop de provincie de vaststelling van een inpassingsplan mag weigeren, strijd met een goede ruimtelijke ordening. Bij een locatie die vanuit ruimtelijk oogpunt geschikt is en die is opgenomen in een provinciale structuurvisie, is het zeer onwaarschijnlijk dat enkel het ontbreken van draagvlak bij betrokken gemeenteraden kan leiden tot de conclusie dat vaststelling van een inpassingsplan in strijd zou zijn met een goede ruimtelijke ordening.”

Provincie Utrecht is bevoegd gezag als het gaat om Windpark Goyerbrug. En Windpark Goyerbrug is op 4 februari 2013 definitief opgenomen in de Provinciale Structuurvisie van Utrecht. Dit betekent dat uiteindelijk Provincie Utrecht een vergunning zal moeten verlenen indien de gemeente besluit dit niet zelf te doen.

Nu Provincie Utrecht ultimo verplicht is om de vergunning voor Windpark Goyerbrug te verlenen, is het verstandig van gemeente Houten om te besluiten om zelf de vergunning voor Windpark Goyerbrug te verlenen. Wanneer de gemeente de vergunning verleent, kan het aanspraak maken op leges. Indien de provincie de vergunning verleent, gaan de leges naar de provincie.

Klik hier voor de brief van minister Kamp.

3 november 2014

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie voor tweede maal herzien

Provinciale Staten hebben de Tweede partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Tweede partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld. Hierin is de windenergielocatie te Lage Weide (gemeente Utrecht) geschrapt als specifiek benoemd zoekgebied. Met deze vaststelling is nu duidelijk waar de komende jaren windparken gerealiseerd worden om zo de duurzame doelstelling van 65,5 MW in 2020 te halen.

Klik hier voor de kaart met de vastgestelde locaties.

Bestaand:
Lopik, 3 turbines: 6MW
Mijdrecht, 1 turbine: 3MW
Houten, 3 turbines: 6MW
Nieuwegein, 5 turbines: 10MW

Te realiseren:
Windpark Goyerbrug, 3 of 4 turbines
A12, 3 of 4 turbines
Vianen, 3 turbines

7 mei 2014

Coalitieakkoord 2014 – 2018

D66 is als grootste partij uit de verkiezingen gekomen. D66 heeft er voor gekozen om de coalitiebesprekingen geheel transparant te organiseren met diverse openbare gespreksrondes met de verschillende politieke partijen. Dit heeft geresulteerd in een coalitie met de partijen VVD, CDA en PvdA. De partijen hebben hun standpunten verwerkt in het coalitieakkoord onder de noemer: Beleidsakkoord 2014 – 2018, Houten maken we samen.

Er is besloten om de duurzame doelstelling van 11% duurzame energie binnen de gemeente opgewekt, te verhogen naar 16%. Deze doelstelling kan niet gehaald worden zonder de realisatie van Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van D66 2014. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Windpark Goyerbrug een prominente plaats in het coalitieakkoord heeft gekregen. De letterlijke tekst uit het coalitieakkoord is als volgt:

“We realiseren ons dat windenergie de meest kansrijke optie is om de 16% doelstelling te halen, omdat hiermee snel volume kan worden gerealiseerd. Het initiatief voor Windpark Goyerbrug biedt hiervoor de mogelijkheid. Het wordt gerealiseerd op een zoeklocatie uit de ruimtelijke visie voor het Eiland van Schalkwijk en is opgenomen in de plannen voor realisatie van 65,5 MW windenergie van de Provincie Utrecht.

Eerst, conform eerdere besluitvorming in de raad, zal nog dit jaar evaluatie van Windpark Houten plaatsvinden, zodat de uitkomst kan worden benut bij het bepalen van de kaders voor een nieuw windpark. Direct daarna kan dan worden gestart met de behandeling van de aanvraag voor een nieuw windpark. Bij de voorbereiding van de besluitvorming wordt veel waarde gehecht aan draagvlak in de directe omgeving. De initiatiefnemer heeft hierbij een belangrijke rol.”

19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is windenergie volop onderwerp van debat. Het is aan de politieke partijen om invulling te geven aan de 11%-doelstelling (11% duurzame energie opgewekt binnen de gemeentegrenzen in 2005). Bijna tien jaar na het verstrijken van deze deadline is nog niet de helft van deze doelstelling gerealiseerd. Zie hieronder op hoofdlijnen de uitgangspunten over windenergie per partij:

D66: “D66 heeft als doelstelling in de komende raadsperiode het milieuvriendelijk opgewekte energieverbruik van 11% naar 16% op te vijzelen. Windmolens, zonnepanelen, waterkrachtcentrales en geothermische warmtebronnen zijn voorbeelden die de richting wijzen. D66 wil daarom de volgende zaken op de raadsagenda zien: mogelijk maken van de bouw van een tweede windmolenpark bij de Goyerbrug.”

Groen Links: “Wij kiezen voor windenergie, de meest rendabele leverancier van duurzame energie. Er komen meer windturbines langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Windpark Goyerbrug is voor 2018 gerealiseerd op een manier waarbij inwoners meeprofiteren van de realisatie en exploitatie van het windpark.”

ChristenUnie: ”We zetten in op een energietransitie: van fossiele naar duurzame brandstoffen, zoals zonne-energie en windenergie.”

PvdA: “De PvdA Houten staat open voor nieuwe windmolens, mits deze ruimtelijk goed inpasbaar zijn. De PvdA wil de komende jaren ruimte bieden voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid.”

Houten Anders: “Plaatsing van meer windmolens alleen dan wanneer dit geen frictie oplevert in de omgeving en eventuele (plan)schade of hinder vooraf wordt geregeld met betrokkenen en omwonenden.”

CDA: “Wij kiezen vooralsnog niet voor een tweede windmolenpark in Houten.”

VVD: “VVD Houten is tegen een nieuw windmolenpark. De uitkomsten van een gedegen evaluatie van het huidige park zullen mede bepalend zijn bij het eventueel herformuleren van dit standpunt. Windmolens mogen geen onevenredige overlast veroorzaken bij omwonenden.”

ITH: “Geen windmolens binnen de gemeente Houten.”

SGP: “Geen verdere uitbreiding van het windmolenpark.”

10 maart 2014

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie gedeeltelijk herzien

Provinciale Staten hebben de Ontwerp partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en de Ontwerp partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) vastgesteld.

De belangrijkste aanpassing in de PRS is de verhoging van de doelstelling van 50MW naar 65,5MW gerealiseerd windvermogen in 2020. Daarnaast is er een zoeklocatie voor windenergie toegevoegd ten zuiden van Vianen. Hier kunnen volgens de plannen straks drie windturbines gerealiseerd worden. Klik hier voor de nieuw vastgestelde kaart met gebieden waar windturbines kunnen komen.

4 februari 2013

Provinciale Staten stellen Provinciale Structuurvisie 2013-2028 definitief vast

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028, is op 4 februari 2013 vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht. Dit ruimtelijke beleid van de provincie heeft als uitgangspunt: lokaal wat kan, regionaal wat moet. De PRS is tot stand gekomen in nauw overleg met gemeenten, maatschappelijke organisaties, en belangenorganisaties en heeft ter inzage gelegen. Eind 2012 hebben er hoorzittingen plaatsgevonden. Burgers, bedrijven en instellingen kregen de kans om hun zienswijzen nader toe te lichten aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.

Windpark Goyerbrug is definitief opgenomen in de PRS. Daarmee zijn alle locaties voor windenergie de komende 15 jaar voor Provincie Utrecht duidelijk geworden. De vastgestelde locaties zijn: Nieuwegein (langs de A27), Rijnenburg (langs de A12), Lage Weide (op het bedrijventerrein), Houten (reeds in ontwikkeling, oplevering later in 2013) en dus Goyerbrug (ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal). Hiermee moet samen met de bestaande windturbines (Lopik en Mijdrecht) binnen een aantal jaar 50 MW aan windenergie geinstalleerd zijn.

Klik hier voor een kaart met de vastgestelde gebieden voor windenergie.

10 september 2012

Aanpassing PRS: Windpark Goyerbrug blijft, diverse andere windparken geschrapt

In het voorjaar van 2012 heeft de ontwerp-Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) ter inzage gelegen. Hierop zijn bijna 300 zienswijzen ontvangen door provincie Utrecht ontvangen. Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding hiervan een concept-Nota van Beantwoording gemaakt. Hierin staan samenvattingen van de zienswijzen en de reactie van de provincie.

Voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-PRS zijn onder andere het schrappen en verplaatsen van een aantal windmolenlocaties. De locaties Woerden, Breukelen en Abcoude zijn komen te vervangen. Het gebied tussen Houten en Wijk bij Duurstede wordt drastisch verkleind (ongeveer met 75%). Windpark Goyerbrug blijft onverkort deel uitmaken van de structuurvisie.

Klik hier voor de oude locaties voor windturbines.
Klik hier voor de nieuwe locaties voor windturbines.

3 april 2012

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) ligt ter inzage

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) ligt ter inzage. Inwoners, bedrijven, organisaties en andere belangstellenden kunnen van 3 april tot en met 14 mei 2012 met een zienswijze hun mening geven over het provinciale ruimtelijke beleid voor de komende 15 jaar. Rode draad van het beleid: blijven zorgen voor de goede balans tussen wonen, werken en recreëren die de regio zo aantrekkelijk maakt.

In de PRS geeft de provincie ook haar visie ten aanzien van het ruimtelijke beleid voor windenergie voor de periode 2013-2028. De provincie heeft een aantal gebieden aangegeven waar in de toekomst windturbines geplaatst kunnen worden. Windpark Goyerbrug is een van de gebieden waar in de toekomst windenergie gerealiseerd kan worden. Voor gebieden die niet door de provincie zijn aangegeven, geldt per definitie dat geen windturbines geplaatst kunnen worden.

10 maart 2012

Gedeputeerde Staten stellen zoekgebieden windenergie vast

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2028 (PRS) en de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. Ook hebben zij de daarvoor opgestelde planMER (Milieu Effect Rapportage) aanvaard.

Windpark Goyerbrug wordt door Gedeputeerde Staten aangewezen als een van de weinige locaties in provincie Utrecht waar in de nabije toekomst windturbines gebouwd mogen gaan worden.

De provincie wil weten wat u van de PRS, PRV en planMER vindt. Daarom liggen deze 6 weken ter inzage zodat iedereen daarop kan reageren. Eind 2012 zullen Provinciale Staten de definitieve versie van de PRS en PRV vaststellen.

22 december 2011

Locatie Windpark Goyerbrug wordt zoekgebied windenergie

De gemeenteraad heeft besloten dat de locatie van Windpark Goyerbrug “zoekgebied voor windenergie” is geworden. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de richting van de 11% duurzaamheidsdoelstelling die gemeente Houten welke reeds in 2004 al gerealiseerd had moeten zijn. D66, Groenlinks, PvdA, CDA en Christenunie stemden voor.

Dit besluit van de gemeenteraad is een belangrijke stap in de richting van het verkrijgen van de omgevingsvergunning (bouwvergunning). Er is nu planologisch ruimte gemaakt om vast te stellen dat Windpark Goyerbrug aan de vereisten kan voldoen zoals deze zijn vastgesteld door de wetgever. Deze eisen hebben betrekking op onder andere flora en fauna, geluid en slagschaduw. Windpark Goyerbrug heeft deze onderzoeken in het verleden reeds uitgevoerd. De conclusies waren toen dat aan alle vereisten kan worden voldaan. Op dit moment worden deze onderzoeken opnieuw getoetst aan de meest recente wetgeving.

Aanvankelijk was het zoekgebied gepland ten westen van Windpark Goyerbrug. Daarmee lag het zoekgebied op een paar honderd meter van ‘t Goy en van Houten-Zuid. Windpark Goyerbrug heeft op 13 december 2011 ingesproken om dit gebied te verruimen zodat in ieder geval Windpark Goyerbrug kan worden gerealiseerd. De gemeenteraad heeft vervolgens op voorspraak van het college van B&W besloten het zoekgebied op te schuiven naar Windpark Goyerbrug.

13 december 2011

Inspraak zoekgebied windenergie

Op dinsdagavond hebben wij ingesproken ten aanzien van het zoekgebied windenergie op het Eiland van Schalkwijk. Dit is gebeurd in het kader van de Structuurvisie Eiland van Schalkwijk. Een zoekgebied windenergie geeft een gebied aan waar onderzocht kan gaan worden of een toekomstig windturbinepark aan alle wet- en regelgeving kan voldoen. Het is geen toestemming of vergunning om in de toekomst windturbines te kunnen gaan bouwen. Hiervoor is een aparte procedure via de gemeenteraad noodzakelijk.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het zoekgebied windenergie op de locatie van Windpark Goyerbrug te leggen. Het zoekgebied is conform de wens van de bezoekers van de informatiemiddagen van het Eiland van Schalkwijk en past ook in de plannen van de gemeente om voor 2015 een tweede windlocatie uitgewerkt te hebben. Hiermee komt het zoekgebied op maximale afstand van ’t Goy, Schalkwijk en Houten te liggen (in de verste uithoek van de gemeente). Wij zijn tevreden met het besluit van het college om het zoekgebied windenergie vast te stellen op de locatie van Windpark Goyerbrug.

Het zoekgebied ligt op de grens met gemeente Wijk bij Duurstede. Als er in de toekomst windturbines bij de Goyerbrug komen te staan, kan de opbrengst (zoals leges en OZB belasting) naar gemeente Houten gaan. Dit is relevant omdat Eneco op dit moment ook een windpark bij de Goyerbrug ontwikkelt maar dan op grondgebied van Wijk bij Duurstede. Wanneer daar windturbines gebouwd worden, dan kan Windpark Goyerbrug niet meer gebouwd worden omdat de windturbines dan te dicht bij elkaar staan. In dat geval staan er wel turbines bij de Goyerbrug, maar gaan er geen opbrengsten naar Houten. Alle opbrengsten gaan dan naar Wijk bij Duurstede.

Klik hier om de hele inspraak te lezen. En klik hier om de bijlagen bij de inspraak te lezen.

26 maart 2010

Geen knelpunten uit flora en fauna studie

Bureau Waardenburg heeft het Flora en Fauna rapport over Windpark Goyerbrug afgerond. Het rapport is een studie in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en in het kader van de Flora- en faunawet. Het rapport beoordeelt de effecten van het windpark op vogels en overige fauna en flora. In het bijzonder is ook gekeken naar de gevolgen van de aanwezigheid van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) nabij het windpark. Een flora en fauna rapportage maakt doorgaans onderdeel uit van de ontwikkeling van een windpark.

Ten aanzien van de Natuurbeschermingswet 1998 stelt het rapport: “Omdat er geen ‘effecten’ zijn op Natura 2000-gebieden, zijn eveneens ‘significante effecten’ uit te sluiten. Op basis hiervan is het aannemelijk dat er geen vergunning nodig is.” Verder concluderen de onderzoekers dat eventuele barrièrewerking (moeilijk te passeren locatie voor vogels en andere fauna red.) geen effecten zal hebben omdat de turbinelijn eenvoudig te omzeilen is.

De ontwikkeling is ook getoetst aan de Flora- en Faunawet. Over vogelsterfte wordt geconcludeerd: “De sterfte zal niet dermate groot zijn dat lokale populatiegroottes negatief beïnvloed worden.” Verder zijn belangrijke conclusies dat er geen trekroutes door het beoogde windpark lopen en dat ten aanzien van nesten of broedende vogels geen knelpunten te verwachten zijn.

Over de aanwezigheid van de nabij gelegen Ecologische Hoofd Structuur (EHS) wordt gesteld: “Eventueel kunnen delen van de rotor boven de EHS komen maar gezien het karakter en potentiële doelsoorten (struweelsoorten en soorten van grazige schralemilieus) van dit EHS-gebied zullen geen negatieve gevolgen te verwachten zijn.” en verder “..een toetsing van deze externe effecten wordt dan ook niet nodig geacht.”

Flora en fauna onderzoek is een belangrijke pijler bij windparkontwikkeling. Het feit dat er geen knelpunten in deze flora en fauna studie naar voor zijn gekomen, is dan ook positief voor de verdere ontwikkeling van Windpark Goyerbrug. Bekijk hier het complete rapport.

3 maart 2010

Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Windenergie op land is veruit de meest economisch verantwoorde en rendabele vorm van duurzame energie. De ambitieuze duurzame doelstellingen van Gemeente Houten worden alleen gehaald met toepassing van windenergie op land. Hieronder staan de standpunten over windenergie van de diverse politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010.

Christenunie – “Meer (grote) windmolens om maximaal schone energie op te wekken.” Blz. 16 verkiezingsprogramma.

D66 – “Duurzame maatregelen, daar staat D66 Houten voor. Klimaatverandering tegen gaan met een revolutie in onze energievoorziening door kleinschalige gemeentelijke opwekking van zon- en windenergie maakt bijvoorbeeld een grootschalige nieuwe kerncentrale overbodig. Zo steunt D66 Houten het windmolenplan ’Goyerbrug’, omdat deze windturbines een essentiële bijdrage leveren aan het behalen van de gemeentelijke doelstelling: 11% duurzame energie. Natuurlijk, stimuleren we ook het installeren van kleine windturbines (zogenaamde dakmolentjes of slagroomkloppers) door particulieren. Als het aan D66 ligt gaan we in Houten ook meer microwarmtekrachtkoppeling en zonnepanelen gebruiken.” Blz. 23 verkiezingsprogramma.

GroenLinks – “Windmolens, een warmte- en koudeopslagsysteem in het gemeentehuis en het gebruik van zonnecellen. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn vaste agendapunten.” Blz. 5 verkiezingsprogramma. “Duurzame energieopwekking in de gemeente Houten de komende vier jaar vergroten tot 25% door te investeren in de ontwikkelingen rond wind, water, zon en biomassa. Daarmee wordt de huidige norm van 11% duurzame energie ten minste gehaald en gelijk een stevig begin gemaakt met een klimaatneutrale gemeente.” Blz. 6 verkiezingsprogramma. Toelichting partij: “GroenLinks wil een duurzame samenleving en wil zo snel mogelijk 100% duurzame energieopwekking. Om dit te bereiken moet alles uit de kast getrokken worden: zonnecellen, zonneboilers, warmtekrachtkoppeling en ook windmolens, niet alleen ver van Houten (op zee bijvoorbeeld), maar ook zoveel mogelijk in Houten. Natuurlijk moeten deze wel passen: dus wanneer er teveel overlast plaatsvindt door geluid en slagschaduw, dan moet er gezocht worden naar goede alternatieven.”

PvdA – “Aandacht voor toepassing van alternatieve energiebronnen (wind, zon, biogas en vergisting van biomassa) blijft nodig, evenals voor besparing van energie.” Blz. 29 verkiezingsprogramma. Toelichting partij: “De duurzaamheid staat voorop voor de PvdA in Houten. Windmolens kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. De locatiekeuze is daarbij overigens essentieel.”

ITH – “De plaatsing van drie torenhoge windturbines langs het Amsterdam Rijnkanaal, op de locatie De Meerpaal is een verkeerde keus. Windturbines van deze hoogte (150 meter inclusief de rotorbladen!) moeten minimaal op 2 kilometer afstand geplaatst worden van woonwijken en kernen, om aantasting van het woon- en leefmilieu te voorkomen. Zeer zorgvuldig dient onderzocht te worden op welke locaties op Houtens grondgebied andere typen windmolens eventueel toegestaan zou kunnen worden.” Blz. 14 verkiezingsprogramma.

SGP – “De gemeente Houten blijft zich actief inzetten voor grootschalige windenergie. Dat kan door deel te nemen in en aan grootschalige parken in meer windrijke gebieden (buiten Nederland) of in zee en dus niet (meer) in het Houtense landschap.” Blz. 24 verkiezingsprogramma.

CDA – “Geen verdere uitbreiding van windmolens in Houten.” Blz. 22 verkiezingsprogramma. Toelichting partij: “Er komen geen extra (grote) windmolens, de drie geplande langs het Amsterdam-Rijnkanaal zijn genoeg, gelet op de gevolgen voor het landschap en de overlast.”

VVD – Toelichting partij: “De VVD is voor duurzame energie omdat de voorraad fossiele brandstoffen eindig is. Innovatie door ondernemers moet gestimuleerd worden. Windmolen zijn onvoldoende rendabel in Houten. Geen symboolpolitiek. Windmolens op zee kunnen mogelijk rendabel zijn, niet in Houten.”

24 februari 2010

Bewustwordingscampagne Windpark Goyerbrug gestart

De bewustwordingscampagne van Windpark Goyerbrug is van start gegaan. Nadat vorig jaar eerst de omwonenden en de lokale politiek zijn geïnformeerd, is het nu de beurt aan alle inwoners van Gemeente Houten. Hiervoor zijn in de Houtense editie van ‘t Groentje drie advertenties geplaatst. De advertenties kenmerken zich door een eigentijdse lay-out en een heldere boodschap. Verder verwijzen de advertenties naar de homepage: www.windparkgoyerbrug.nl .

Het doel van de campagne is om de burgers van Gemeente Houten erop attenderen dat Windpark Goyerbrug significant kan bijdragen aan de duurzame doelstellingen van hun gemeente. Windpark Goyerbrug kan namelijk voor bijna 18.000 inwoners duurzame energie produceren. Daarmee kan 67,3 procent van de duurzame doelstellingen in één keer gehaald worden. Ook wordt de nadruk gelegd op het feit dat de duurzame doelstellingen van de gemeente realistisch zijn en dat de turbines op een goede locatie gepland staan. Dit laatste punt wordt met name benadrukt omdat de locatie van het windpark nabij de Veerwagenweg tot een heftig debat heeft geleid.

16 december 2009

Ruimte voor tweede windpark in gemeente Houten

Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2009 is het Milieubeleidsplan 2010-2015 aangenomen. Dit is een belangrijke mijlpaal voor Windpark Goyerbrug. Het betekent namelijk dat de komende beleidsperiode de weg is vrijgemaakt voor de verdere ontwikkeling van een tweede windpark binnen de gemeentegrenzen. De raad ziet de urgentie van de energie- en klimaatproblematiek en heeft daar naar gehandeld.

Tijdens het debat is een amendement ingebracht door het CDA, VVD en ITH om toekomstige windparkontwikkelingen te blokkeren. Het amendement is met meerderheid van stemmen (60%) dankzij de ChristenUnie, D66, GroenLinks, Houtens Belang, PvdA en SGP verworpen. Het amendement was opmerkelijk omdat de inbrengers van het amendement wel onderschrijven dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen minder groot moet worden. Zij stellen dat dit mede bereikt moet worden door toepassing van duurzame energie. Het CDA stelde zelfs voor om in 2025 klimaatneutraal te zijn. Windenergie op land is veruit de meest economisch verantwoorde vorm van duurzame energie. Ambitieuze duurzame doelstellingen worden alleen gehaald met toepassing van windenergie op land.